Tue04202021

Last update06:30:44 AM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 11 Năm 2020 Vùng Bắc Trung Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước cho 2 khu vực phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An), khu vực phía Nam (Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế) của vùng Bắc Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính Holecene (qh) và Pleistocene (qp). Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 11.

Tầng Chứa Nước Holocene (Qh)

Khu Vực Phía Bắc Vùng Bắc Trung Bộ

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 có xu thế không rõ ràng so với tháng 10, với 13/29 công trình có mực nước dâng, 9/29 công trình dâng hạ không đáng kể phân bố chủ yếu ở khu vực tỉnh Thanh Hóa, một phần tỉnh Nghệ An và 7/29 công trình hạ tập trung ở khu vực tỉnh Nghệ An. Giá trị dâng cao nhất là 0,34m tại xã Quỳnh Dị, huyện TX.Hoàng Mai, tỉnh Nghệ an (QT1-NA) và hạ thấp nhất là 0,25m tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An (QT14a-NA).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,38m xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An (QT14a-NA) và sâu nhất là -10,96m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (QT2-HÐ).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 12 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 11 với 24/29 công trình mực nước hạ, 4/29 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/29 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,5 đến 1,0m tập trung ở các khu vực huyện Hưng Nguyên, Đô Lương, Anh Sơn, tỉnh Nghệ An và hạ >1,0m phân bố tại các huyện Thái Hòa, Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Khu Vực Phía Nam Vùng Bắc Trung Bộ

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 có xu thế dâng hạ không rõ ràng so với tháng 10, với 17/37 công trình có mực nước hạ phân bố ở khu vực các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và 15/37 công trình mực nước dâng, 5/37 công trình dâng hạ không đáng kể tập trung ở tỉnh Quảng Bình. Giá trị dâng cao nhất là 1,37m tại xã Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (QT14-QB) và hạ thấp nhất là 0,59m tại xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (QT3-HS).

Mực nước trung bình tháng nông nhất trên mặt đất là 0,22m tại P.Quảng Phúc, huyện TX.Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình (QT4a-QB) và sâu nhất là -4,77m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (QT9a-QT).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 12 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 11 với 27/37 công trình mực nước hạ, 9/37 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/37 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,5m đến 1,0m ở khu vực huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), Triệu Phong (Quảng Trị), Bố Trạch (Quảng Bình) và hạ >1,0m tập trung ở các huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh).

TẦNG CHỨA NƯỚC PLEISTOCENE (Qp)

KHU VỰC PHÍA BẮC VÙNG BẮC TRUNG BỘ

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 có xu thế dâng so với tháng 10 với 19/33 công trình có mực nước dâng, 9/33 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể, 5/33 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,84m tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An (QT7-NA) và hạ thấp nhất là 0,69m tại xã Nam Phúc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (QT16b-NA).

Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,22m tại xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An (QT18a-NA) và sâu nhất là -10,04m xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An (QT2a-CC).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 12 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 11 với 25/33 công trình mực nước hạ, 3/33 công trình mực nước dâng và 5/33 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ thấp nhất 0,5m đến 1,0m phân bố ở khu vực huyện Anh Sơn, Đô Lương, Quỳ Hợp tỉnh Nghệ An và hạ >1,0m tập trung ở huyện Anh, tỉnh Nghệ An.

Khu Vực Phía Nam Vùng Bắc Trung Bộ

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 có xu thế hạ so với tháng 10, với 21/38 công trình có mực nước hạ, 10/38 công trình mực nước dâng và 7/38 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,16m tại xã Đức Lạc, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (QT5b-HS) và dâng cao nhất là 0,82m tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (QT5-QB).

Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng nông nhất trên mặt đất là 0,32m tại P.Quảng Phúc, huyện TX.Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình (QT4b-QB) và sâu nhất là -6,06m tại xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (QT7b-QT).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 12 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 11 với 19/38 công trình mực nước hạ, 5/38 công trình mực nước dâng và 14/38 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 0,5 đến 1,0m huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh); huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị); huyện Bố Trạch, Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) và hạ >1,0m ở khu vực huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh).

Xem chi tiết tại đây.


Newer news items:
Older news items: