Wed01202021

Last update10:29:34 PM GMT

Bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2020

Thực hiện Quy chế bình xét, công bố các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường hằng năm ban hành tại Quyết định số 2601/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2020.
binhchon2020
Bộ Tài nguyên và Môi trường kính mời các tổ chức, cá nhân tham gia bình chọn sự kiện trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ như sau: Bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2020.
Hoàn thành giai đoạn I Dự án trọng điểm quốc gia “Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” thuộc Chương trình Chính phủ là một trong những sự kiện được đưa vào bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2020.
Thời gian bắt đầu bình chọn: 17:00’ 18/12/2020 - Thời gian kết thúc: 17:00’ 28/12/2020