Sun02282021

Last update05:41:13 AM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 10 Năm 2020 Vùng Bắc Trung Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước cho 2 khu vực phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An), khu vực phía Nam (Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế) của vùng Bắc Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính Holecene (qh) và Pleistocene (qp). Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 10.

Tầng Chứa Nước Holocene (qh) 

Khu Vực Phía Bắc Vùng Bắc Trung Bộ 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với tháng 9, với 27/29 công trình có mực nước dâng và 2/29 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,25m tại xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An (QT15a-NA).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,14m xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An (QT14a-NA) và sâu nhất là -11,00m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (QT2-HÐ).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 10 với 21/29 công trình mực nước hạ, 5/29 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 3/29 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,5 đến 1,0m tập trung ở các khu vực huyện Qùy Hợp, Đô Lương, Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Khu Vực Phía Nam Vùng Bắc Trung Bộ 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với tháng 9, với 37/37 công trình có mực nước dâng. Giá trị dâng cao nhất là 3,73m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (QT9a-QT).

Mực nước trung bình tháng nông nhất trên mặt đất là 0,07m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (QT7-HT) và sâu nhất là -4,48m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (QT9a-QT).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu thế dâng hạ không rõ ràng so với mực nước thực đo tháng 10 với 14/37 công trình mực nước dâng, 14/37 công trình mực nước hạ và 9/37 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 0,5m đến 1,0m ở khu vực huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) và hạ từ 1,0 đến 1,5m tập trung ở các huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị).

TẦNG CHỨA NƯỚC PLEISTOCENE (qp)

Khu Vực Phía Bắc Vùng Bắc Trung Bộ 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với tháng 9 với 31/33 công trình có mực nước dâng và 2/33 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,86m xã Nam Phúc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (QT16b-NA).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,27m tại xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An (QT18a-NA) và sâu nhất là -10,84m xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An (QT2a-CC).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 10 với 19/33 công trình mực nước hạ, 5/33 công trình mực nước dâng và 9/33 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ thấp nhất 0,5m đến 1,0m tập trung ở khu vực huyện Anh Sơn, Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Khu Vực Phía Nam Vùng Bắc Trung Bộ

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với tháng 9, với 37/38 công trình có mực nước dâng và 1/38 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 3,82m tại xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh (QT2a-HK).

Mực nước trung bình tháng nông nhất trên mặt đất là 0,14m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (QT3b-H) và sâu nhất là -6,08m tại xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (QT7b-QT).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu thế hạ chiếm ưu thế so với mực nước thực đo tháng 10 với 17/38 công trình mực nước hạ, 9/38 công trình mực nước dâng và 12/38 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 0,5 đến 1,0m huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh); huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị); huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) và mực nước hạ >1,0m ở khuc vực huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh).

Xem chi tiết tại đây.


Newer news items:
Older news items: