Thu02252021

Last update05:41:13 AM GMT

Hiện nay đã có những nghiên cứu nào về điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn đô thị Cà Mau?

Trả lời:

Các nghiên cứu đã thực hiện trên địa bàn đô thị Cà Mau, gồm:

- Dự án "Lập Bản đồ địa chất thuỷ văn - địa chất công trình Nam Bộ tỷ lệ 1:200.000 được thành lập trên diện tích 54.000 km2 bao trùm toàn bộ diện tích vùng thành phố Cà Mau. Đây là bản đồ địa chất thuỷ văn tỷ lệ trung bình, phân chia được 6 đơn vị chứa nước (QV, QI-III, QI, N2a, N2b, N1), sơ bộ khoanh định được diện phân bố, mức độ chứa nước, chất lượng nước dưới đất. Trong vùng thành phố Cà Mau đã khoan và kết cấu 2 lỗ khoan 215II-NB (tầng chứa nước n22), 215III-NB (tầng chứa nước n21) và thực hiện bơm hút nước thí nghiệm xác định thông số ĐCTV của 2 tầng chứa nước trên.

- Dự án Điều tra địa chất đô thị Cà Mau, tỷ lệ 1:25.000 được thực hiện năm 1997 trên diện tích 126km2 bao trùm phần trung tâm của thành phố Cà Mau. Dự án đã thi công 4 lỗ khoan thăm dò (CM1, CM2, CM3, CM4) và các dạng công tác kèm theo nghiên cứu trong tầng chứa nước n22. Kết quả nghiên cứu của dự án đã sơ bộ đánh giá đặc điểm nguồn nước dưới đất về diện phân bố, thành phần thạch học, mức độ chứa nước, ...

- Dự án Đánh giá nguồn nước dưới đất vùng thị xã Cà Mau, tỷ lệ 1:50.000 được thực hiện năm 2004 trên diện tích 578km2, bao trùm phần lớn diện tích thành phố Cà Mau. Dự án đã thi công 09 lỗ khoan thăm dò nước dưới đất (07 lỗ khoan nghiên cứu tầng n22; 01 lỗ khoan nghiên cứu tầng n21; 01 lỗ khoan nghiên cứu tầng qp1) và các dạng công tác kèm theo. Các lỗ khoan trên đều tiến hành hút nước thí nghiệm phục vụ xác định các thông số địa chất thủy văn. Kết quả nghiên cứu đã đánh giá khá đầy đủ 4 tầng chứa nước lỗ hổng (qp2-3, qp1, n22, n21), các thành tạo rất nghèo nước về diện phân bố, thành phần thạch học, khả năng chứa nước. Đồng thời cũng phân định được khả năng giàu nghèo của các tầng chứa nước, nghiên cứu tính phân đới thủy hoá, đánh giá chất lượng nước. Đã xác định được tầng chứa nước có triển vọng nhất là tầng Pliocen trên (n22). Trong số 3 tầng chứa nước còn lại là Pleistocen giữa - trên (qp2-3), Pleistocen dưới (qpi) và Pliocen dưới (n21) đã khoanh định được các khoảnh nước nhạt có triển vọng của các tầng chứa nước Pleistocen giữa-trên (qp2-3) và Pliocen dưới (n21). Thông qua công tác hút nước thí nghiệm và bề dày lớp đất đá chứa nước đã phân định được khoảnh giàu, nghèo của tầng chứa nước Pleistocen dưới.

- Dự án Biên hội - Thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc hoàn thành năm 2018. Trong phạm vi khu vực thực hiện tỉnh Cà Mau không tiến hành các dạng công tác ngoại nghiệp. Trên cơ sở các tài liệu đã thực hiện trước đây, dự án đã tiến hành tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin dữ liệu; phân tích, đánh giá về đặc điểm nguồn nước dưới đất, chất lượng, trữ lượng nước dưới đất; biên tập các bản đồ tài nguyên nước dưới đất. Về cơ bản dự án thực hiện ở khu vực Cà Mau không có thêm nội dung nghiên cứu mới về nước dưới đất. Tuy nhiên, đây là nguồn tài liệu tham khảo tin cậy, đầy đủ nhất về nước dưới đất khu vực tỉnh Cà Mau.

Ngoài các dự án trên, hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai thực hiện Đề án nghiên cứu, đánh giá việc khai thác, sử dụng nước ngầm và tác động đến vấn đề sụt lún nền đất khu vực Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất giải pháp khắc phục, giải quyết trước mắt và lâu dài. Kết quả nghiên cứu của Đề án trên là tài liệu thảm khảo chất lượng, tin cậy đối với quá trình thực hiện dự án Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn - giai đoạn 2, đặc biệt là khu vực thực hiện thành phố Cà Mau.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: