NAWAPI

bannerTT_2

Fri05202022

Last update10:59:07 PM GMT

Nêu nội dung nghiên cứu, phân tích, lựa chọn các yếu tố quyết định đến quá trình xâm nhập mặn nước dưới đất vùng bán đảo Cà Mau?

There are no translations available.

Trả lời:
Mục đích: Nhằm xác định các yếu tố quyết định đến quá trình xâm nhập mặn nước dưới đất vùng bán đảo Cà Mau.
Nội dung nghiên cứu, phân tích, lựa chọn các yếu tố quyết định đến quá trình xâm nhập mặn nước dưới đất vùng bán đảo Cà Mau như sau:
1. Điều tra chi tiết hiện trạng khai thác sử dụng nước dưới đất và định hướng phát triển kinh tế - xã hội;
2. Nghiên cứu chi tiết cấu trúc địa chất, địa chất thủy văn;
3. Bơm hút nước thí nghiệm xác định các thông số địa chất thủy văn của tầng chứa nước nghiên cứu (tầng n22);
4. Nghiên cứu xác định các thông số thủy địa hóa các lớp thấm nước yếu liền kề đối tượng;
5. Nghiên cứu nguồn gốc hình thành, nguồn bổ cập cho nước dưới đất vùng bán đảo Cà Mau và tầng chứa nước lỗ hổng;
6. Đo Karota lỗ khoan (10 lỗ, mỗi lỗ sâu 240m) phân tầng địa chất thuỷ văn và xác định hiện trạng phân bố mặn nhạt của các tầng chứa nước và các lớp cách nước theo phương thẳng đứng;;
7. Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng nhiễm mặn tầng chứa nước theo diện phân bố;
8. Chiết, ép nước lỗ rỗng từ các mẫu nguyên dạng lấy tại các lớp thấm nước yếu, kết hợp với kết quả địa vật lý lỗ khoan xác định sự phân bố độ mặn của lớp thấm nước yếu liền kề tầng chứa nước nghiên cứu;
9. Lấy mẫu và phân tích thành phần hóa học và thành phần đồng vị của nước trong tầng chứa nước và nước lỗ rỗng trong các lớp thấm nước;
10. Phân tích, đánh giá các kết quả phân tích thành phần đồng vị, thành phần hóa học. Xác định nguồn gốc nước dưới đất;
11. Xác định đối tượng (nguồn mặn) ảnh hưởng tới tầng chứa nước nghiên cứu trong điều kiện tự nhiên (không khai thác) và phá hủy (điều kiện khai thác hiện tại và nhu cầu khai thác sử dụng trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội của vùng);
12. Mô hình hóa diễn biến xâm nhập mặn vùng bán đảo Cà Mau;
a.  Xây dựng mô hình dòng chảy nước dưới đất:
1) Nhập dữ liệu vào mô hình dòng chảy:
- Tính toán, nội suy dữ liệu, thông số đầu vào bề mặt địa hình vùng nghiên cứu, bề mặt các tầng chứa nước, cách nước, các hệ số thấm, nhả nước để mô hình hóa mức độ chứa nước của các tầng chứa nước;
- Các số liệu về điều kiện biên của tầng chứa nước (số liệu lượng mưa, độ bốc hơi, mực nước tại các trạm thủy văn, hiện trạng khai thác, mực nước dưới đất tại các giếng quan trắc);
- Các thông số của các tầng chứa nước (hệ số thấm ngang, hệ số thấm thẳng đứng, hệ số nhả nước trọng lực, hệ số đàn hồi của tầng chứa nước…);
- Nhập liệu; đồng bộ hoá, kiểm tra tính tương thích của dữ liệu đầu vào;
- Kiểm tra thử dữ liệu đầu vào trong mô hình.
2) Chỉnh lý mô hình: kết quả tính toán mực nước trên mô hình sẽ được so sánh với mực nước thực tế, đánh giá sai số. Nếu sai số lớn cần phải chỉnh lý lại các thông số trong mô hình như hệ số thấm, hệ số nhả nước, các điều kiện biên đầu vào, đầu ra của mô hình cho đến khi sai số giữa mực nước thực tế nhỏ hơn mực nước cho phép.
3) Ứng dụng mô hình: dự báo mực nước theo tháng, quý năm đưa vào trong các bản tin thông báo dự báo mực nước dưới đất.
4) Xây dựng báo cáo mô hình.
b. Xây dựng mô hình dịch chuyển vật chất dự báo xâm nhập mặn nước dưới đất:
1) Nhập dữ liệu vào mô hình:
- Tính toán, xây dựng các bản đồ phân vùng độ mặn TDS  của các tầng chứa nước;
- Các số liệu diễn biến về độ mặn của các sông, biển theo thời gian;
- Các thông số về độ lỗ hổng, hệ số phân tán, khuếch tán của môi trường đất và môi trường nước;
- Các thông số về tỷ số phân tán dọc, phân tán ngang và phân tán đứng;
- Nhập liệu, đồng bộ hoá, kiểm tra tính tương thích của dữ liệu đầu vào;
- Kiểm tra thử dữ liệu đầu vào trong mô hình.
2) Chỉnh lý mô hình: Kết quả chạy mô hình sẽ đối với chiếu với kết quả lấy và phân tích mẫu TDS tại các công trình quan trắc. Chỉnh lý các thông số về độ lỗ hổng của đất đá, các hệ số khuếch tán, phân tán của môi trường đất đá và môi trường nước để sai số đạt quá nhỏ nhất.
3) Chạy mô hình dự báo đánh giá nguy cơ xâm nhập mặn vào các tầng chứa nước do khai thác nước hoặc biến đổi khí hậu vào các bản tin chuyên đề, bản tin năm.
4) Xây dựng báo cáo mô hình xâm nhập mặn.
13. Phân tích, đánh giá các yếu tố quyết định đến quá trình xâm nhập mặn nước dưới đất vùng bán đảo Cà Mau;
14. Lựa chọn các yếu tố quyết định đến quá trình xâm nhập mặn nước dưới đất vùng bán đảo Cà Mau.

Newer news items:
Older news items: