Sat01222022

Last update06:35:23 AM GMT

Nghiên cứu đề xuất tiêu chí giám sát tài nguyên nước phục vụ quy hoạch tài nguyên nước, áp dụng thí điểm cho quy hoạch phân bổ nguồn nước mặt lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng

Trước diễn biến phức tạp về khí hậu và thời tiết cùng với hiện trạng ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội đang dẫn đến tình trạng khó kiểm soát về tài nguyên nước về số lượng, khai thác sử dụng tài nguyên nước để từ đó đưa ra chính sách, chiến lược trong quản lý và quy hoạch phân bổ nguồn nước được hiệu quả và tối ưu.
Để có sở sở khoa học và thực tiễn đưa ra chính sách quản lý tài nguyên nước theo quy hoạch động biến đổi theo không gian và thời gian liên tục thì việc: “Nghiên cứu đề xuất tiêu chí giám sát tài nguyên nước phục vụ quy hoạch tài nguyên nước” là một nhiệm vụ mang tính cần thiết và cấp bách cần thực hiện. Đây là một đề tài khoa học mang nhiều ý nghĩa khoa học và thực tiễn, chủ nhiệm đề tài là Th.S Nguyễn Hùng Anh.
Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ đóng góp vào công tác quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên nước của các cơ quan, tổ chức và trên các lưu vực sông liên tỉnh, giúp cho các nhà quản lý có một cách nhìn tổng thể để ra quyết định điều chỉnh về phân bổ nguồn nước cho các ngành, các địa phương trên quan điểm sử dụng nguồn nước bền vững, lợi ích và hợp lý.
Sau quá trình thực hiện nghiên cứu, Đề tài đã đạt được những kết quả về việc xây dựng bộ chỉ tiêu giám sát tài nguyên nước phục vụ quy hoạch phân bổ nguồn nước dựa trên các phương pháp phân tích định tính và định lượng AHP và MCA với những kết quả như sau:
Kết quả nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xác định tiêu chí, chỉ số giám tài nguyên nước mặt phục vụ quy hoạch tài nguyên nước: Đề tài đã triển khai xây dựng bộ tiêu chí giám sát tài nguyên nước phục vụ quy hoạch phân bổ nguồn nước theo quy trình đã vạch ra. Quá trình xây dựng được thực hiện dựa trên cơ sở lý luận (định tính) và cơ sở thực tiễn (định lượng) để xây dựng bộ tiêu chí. Việc giám sát nên được thực hiện cơ chế định kỳ hàng năm và nên có cơ chế công bố, công khai chỉ số để phục vụ quản lý nhà nước đối với tài nguyên nước, về khả năng đáp ứng nguồn nước đối với phát triển kinh tế - xã hội nói riêng và các đối tượng sử dụng nước nói chung.
Kết quả xác định bộ tiêu chí có 2 tiêu chí và 7 chỉ số giám sát bao gồm:
+ Tiêu chí Khả năng đáp ứng nguồn nước bao gồm 5 chỉ số:
(1). Nguồn nước đến tần suất 50%;
(2). Nguồn nước đến tần suất 75%;
(3). Nguồn nước đến tần suất 85%;
(4). Nguồn nước đến tần suất 90%;
(5). Nguồn nước đến tần suất 95%.
+ Tiêu chí sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả bao gồm 2 chỉ số:
(1). Sử dụng nước tiết kiệm;
(2). Sử dụng nước hiệu quả;
Kết quả áp dụng bộ tiêu chí, chỉ số giám sát tài nguyên nước mặt phục vụ cho quy hoạch phân bổ nguồn nước mặt lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng: Việc áp dụng bộ tiêu chí giám sát tài nguyên nước phục vụ quy hoạch phân bổ nguồn nước được kế thừa từ nội dung 2 của đề tài với các kết quả xác định 2 tiêu chí với 5 chỉ số thành phần đối với 08 điểm phân bổ trên lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng với các đặc điểm sau:
Kết quả thu được cho thấy bộ tiêu chí giám sát tài nguyên nước hoàn toàn có khả năng đo lường tại 08 điểm phân bổ tuy nhiên cần bổ sung thêm chỉ số tần suất nước đến 90% và 95% để giám sát chặt các vấn đề về môi trường trong đó có dòng chảy tối thiểu.
Tiêu chí đánh giá Khả năng đáp ứng nguồn nước đã cho thấy ứng với tần suất nước đến 50, 75, 85% đã xảy ra thiếu nước ứng với các tháng mùa khô kéo dài từ tháng 2 tới tháng 5 ở lưu vực sông Kỳ Cùng ứng với 3 phương án quy hoạch. Lượng thiếu lớn nhất rơi nào năm 2035 với tương ứng nước đến P=85% tại điểm phân bổ KC2 với lượng thiếu tương đương 40,27 triệu m3, khả năng đáp ứng chỉ đạt 64.62% của phương án 1.
Tiêu chí đánh giá Sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả với 2 chỉ số ràng buộc với điều kiện: (1). Minimum lượng nước sử dụng ứng với chỉ số Sử dụng nước tiết kiệm; (2). Maximum giá trị sản xuất ứng với chỉ số Sử dụng nước hiệu quả thông qua công cụ MCAT (Multi Criteria Analysis Tool của eWater) đã tìm ra kết quả thứ tự ưu tiên phân bổ: (1).Công nghiệp; (2). Chăn nuôi; (3).Trồng trọt, (4).Thủy sản với với lưu vực sông Kỳ Cùng - Bằng Giang. Kết quả đánh cho thấy cần đánh giá lại thứ tự ưu tiên phân bổ nguồn nước trong thời kỳ hạn hán,thiếu nước của Quy hoạch TNN lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng.

Newer news items:
Older news items: