Sat12052020

Last update03:41:21 PM GMT

Bản Tin Tài Nguyên Nước Mặt Tháng 7 Năm 2020

There are no translations available.

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 2 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.

Về mực nước:

– Trạm Phú Ninh: Mực nước trung bình tháng 7 năm 2020 trên sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh là 3136 cm, giảm 05cm so với tháng trước, giảm 11cm so với tháng cùng kỳ năm 2019. Giá trị mực nước lớn nhất là 3156cm (ngày 22/7), giá trị mực nước nhỏ nhất là 3131cm (ngày 19/7).

– Trạm An Thạnh: Mực nước trung bình tháng 7 năm 2020 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 312cm, giảm 12cm so với giá trị mực nước tháng trước, tăng 63cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và tăng 16cm so với giá trị tháng 7 TBNN. Giá trị mực nước lớn nhất là 335cm (ngày 27/7), giá trị mực nước nhỏ nhất là 288cm (ngày 11/7).

Về lưu lượng nước:

– Trong tháng 7 năm 2020, tại trạm Phú Ninh tiến hành đo lưu lượng nước 02 lần. Lưu lượng trung bình tháng là 7,6m3/s, giảm 4,6m3/s so với tháng trước, giảm 0,5m3/s so với tháng 7 cùng kỳ năm trước. Lưu lượng nước lớn nhất là 8,39m3/s (ngày 05/7), lưu lượng nước nhỏ nhất là 6,87m3/s (ngày 19/7).

– Trạm An Thạnh: Trong tháng 7 năm 2020, tại trạm An Thạnh có 02 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 7 là 50,1m3/s, giảm 17,6m3/s so với tháng trước, tăng 35,7m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2019 và tăng 11,6m3/s so với tháng 7 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 51,4m3/s (ngày 24/7), lưu lượng nước nhỏ nhất là 48,7m3/s (ngày 05/7).

Về chất lượng nước:

– Chất lượng nước sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

– Chất lượng nước sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh cho thấy đầu tháng chất lượng nước sông có thể sử dụng tốt cho cấp nước sinh hoạt, nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp, từ giữa tháng chất lượng nước sông tốt hơn, có thể sử dụng tốt cho cấp nước sinh hoạt.

Vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên có 4 trạm quan trắc TNN mặt (Ya Yun Hạ, Đức Xuyên, Đại Ninh và Cát Tiên). Kết quả quan trắc cho thấy như sau:

Về mực nước:

– Tại trạm Ya Yun Hạ: Mực nước trung bình tháng 7 năm 2020 trên sông Yayun tại trạm Ya Yun Hạ là 20818cm, tăng 24cm so với tháng trước, tăng 16cm so với tháng cùng kỳ năm 2018 và giảm 23cm so với tháng 7 TBNN. Giá trị mực nước lớn nhất là 20868cm (ngày 12/7), giá trị mực nước nhỏ nhất là 20760cm (ngày 05/7).

– Tại trạm Đức Xuyên: Mực nước trung bình tháng 7 năm 2020 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48689cm, tăng 15cm so với tháng trước, giảm 81cm so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 8cm so với giá trị tháng 7 TBNN. Giá trị lớn nhất là 48739cm (ngày 27/7), giá trị nhỏ nhất là 48622cm (ngày 17/7).

– Tại trạm Đại Ninh: Mực nước trung bình tháng 7 năm 2020 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh là 88031cm, tăng 5cm so với tháng trước, tăng 30cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 14cm so với giá trị tháng 7 TBNN. Giá trị lớn nhất là 88088cm (ngày 06/7), giá trị nhỏ nhất là 87995cm (ngày 18/7).

– Tại trạm Cát Tiên: Mực nước trung bình tháng 7 năm 2020 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 12657 cm, giảm 68cm so với tháng trước, giảm 132cm so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 214cm so với giá trị tháng 7 TBNN. Giá trị lớn nhất là 12785cm (ngày 01/7), giá trị nhỏ nhất là 12569cm (ngày 21/7).

Về lưu lượng nước:

– Tại trạm Ya Yun Hạ: Trong tháng 7 năm 2020, tại trạm YaYun Hạ có 08 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 7 là 23,3m3/s, tăng 3,6m3/s so với tháng trước, tăng 5,4m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 6,9m3/s so với tháng 7 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 36,1 m3/s (ngày 12/7), lưu lượng nước nhỏ nhất là 11,9 m3/s (ngày 09/7).

– Tại trạm Đức Xuyên: Tháng 7 năm 2020, tại trạm Đức Xuyên có 06 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 7 là 21,7m3/s, giảm 0,7m3/s so với tháng trước, giảm 34,9m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 36,6m3/s so với tháng 7 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 29,6m3/s (ngày 27/7), lưu lượng nước nhỏ nhất là 18,2m3/s (ngày 24/7).

– Tại trạm Đại Ninh: Tháng 7 năm 2020, tại trạm Đại Ninh có 06 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng trung bình tháng 7 là 23,3m3/s, tăng 5,7m3/s so với tháng trước, tăng 17,7 m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 1,8m3/s so với tháng 7 TBNN. Lưu lượng lớn nhất là 45,2 m3/s (ngày 06/7), lưu lượng nhỏ nhất là 6,93m3/s (ngày 10/7).

– Tại trạm Cát Tiên: Tháng 7 năm 2020, tại trạm Cát Tiên có 8 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng trung bình tháng 7 là 104m3/s, giảm 30,6m3/s so với tháng trước, giảm 99,1m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 121,6m3/s so với tháng 7 TBNN. Lưu lượng lớn nhất là 155m3/s (ngày 01/7), lưu lượng nhỏ nhất là 60,9m3/s (ngày 21/7).

Về chất lượng nước:

– Kết quả tính toán chất lượng nước sông Ya Yun theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông bị ô nhiễm, do các chỉ số TSS, độ đục tăng cao.

– Kết quả tính toán chất lượng nước sông Ea Krông Nô theo chỉ số WQI cho thấy: đầu tháng chất lượng nước sông có thể sử dụng cho tưới tiêu, đến giữa tháng chất lượng nước sông bị ô nhiễm nặng cần các biện pháp xử lí phù hợp (do hàm lượng Tổng Coliform và độ đục tăng cao).

– Kết quả tính toán chất lượng nước sông Đa Nhim theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông bị ô nhiễm nặng, cần có những biện pháp xử lý thích hợp (do chỉ tiêu TSS, Tổng Coliform, độ đục, COD tăng cao).

– Kết quả tính toán chất lượng nước sông Đồng Nai theo chỉ số WQI cho thấy: đầu tháng, chất lượng nước sông có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần biện pháp xử lí phù hợp, đến giữa tháng chất lượng nước sông bị ô nhiễm (do chỉ số Tổng Coliform tăng cao).

Xem chi tiết tại đây.


Newer news items:
Older news items: