Sat12052020

Last update03:41:21 PM GMT

Bản Tin Dự Báo Tài Nguyên Nước Mặt Lưu Vực Sông Sê San Tháng 7 Năm 2020

There are no translations available.

  1.  Dự báo tài nguyên nước mặt trên từng tiểu vùng thuộc lưu vực sông Sê San

Theo số liệu dự báo mưa từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy khu vực Tây Nguyên có tổng lượng mưa tháng 7/2020 xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Trên cơ sở đó, chúng tôi tiến hành dự báo tổng lượng nước đến các vị trí dự báo trên lưu vực sông Sê san trong tháng 7/2020 như sau:

Bảng 1.1:        Dự báo tổng lượng nước đến tại các điểm dự báo trong tháng 7 năm 2020 trên lưu vực sông Sê San (106 m3)

TT 

Vị trí dự báo 

Sông

Tổng lượng nước đến

Tăng (+)/ giảm (-) so với TBNN (1981 – 2010)

1

Đắk Dục

SêSan

125,8

-22,32

2

Đắk Hà

Đắk Psi

27,8

-14,89

3

Văn Lem

Đắk Ta Kan

35,2

-0,68

4

Pô Cô

SêSan

259,2

-23,89

5

Đắk PXi

Đắk Psi

69,6

-17,32

6

Tân Lập

Đắk Bla

114,4

-19,86

7

Đắk Kôi

Đắk Bla

24,6

-13,12

8

Măng Cành

Đắk Pơ Ne

7,1

0,48

9

Đắk Ruòng

Đắk Bla

37,3

-12,76

10

Đắk Blà

Đắk Bla

153,8

-25,13

11

Ngọk Wang

Đắk Uy

14,4

0,02

12

Sa Bình

SêSan

443,5

-44,41

13

Ngok Réo

Đắk Kle

3,0

0,11

14

Ia Chim

SêSan

64,8

1,69

15

Vinh Quang

Đắk Bla

282,2

-44,79

16

Ia Mơ Nông

SêSan

907,0

-103,05

17

Đắk Đoa

Ia Krom

65,5

-12,67

18

Ia Mơ Nông

SêSan

38,5

-14,11

19

Ia Krai

SêSan

978,8

-125,41

20

Mô Rai_1

Sa Thầy

222,0

-30,71

21

Ia Hrung

Ia Grăng

71,7

-11,86

22

Ia Kha

Ia Grai

93,8

-15,83

23

Mô Rai_2

SêSan

1207,9

-164,92

24

Ia O

SêSan

1210,0

-165,29

25

Ia Krai_25

Ia Grai

71,7

-11,86

26

Ia Dom

SêSan

1511,4

-222,13

Bảng 1.2:        Dự báo tổng lượng nước đến tại các tỉnh trong tháng 7 năm 2020 trên lưu vực sông Sê San (106 m3)

TT

Tỉnh

Tổng lượng nước đến

Ghi chú

1

Kon Tum

3891,9

2

Gia Lai

4149,1

  1. Dự báo lượng nước có thể khai thác sử dụng trên LVS Sê San

Dựa trên kết quả dự báo tổng lượng nước đến trên 26 tiểu vùng, chúng tôi đã tiến hành xác định dự báo lượng nước có thể khai thác sử dụng tại 26 vùng dự báo trên lưu vực sông Sê San. Cụ thể như sau:

Bảng 1.3:        Dự báo lượng nước có thể khai thác sử dụng trong tháng 7 năm 2020

TT

Vị trí dự báo

Lưu vực sông

Sông

Lượng nước có thể khai thác sử dụng

1

Đắk Dục

1

SêSan

114,19

2

Đắk Hà

2

Đắk Psi

23,55

3

Văn Lem

3

Đắk Ta Kan

32,40

4

Pô Cô

4

SêSan

234,55

5

Đắk PXi

5

Đắk Psi

60,99

6

Tân Lập

6

Đắk Bla

102,22

7

Đắk Kôi

7

Đắk Bla

19,86

8

Măng Cành

8

Đắk Pơ Ne

6,79

9

Đắk Ruòng

9

Đắk Bla

31,16

10

Đắk Blà

10

Đắk Bla

137,08

11

Ngọk Wang

11

Đắk Uy

13,36

12

Sa Bình

12

SêSan

397,98

13

Ngok Réo

13

Đắk Kle

2,77

14

Ia Chim

14

SêSan

60,03

15

Vinh Quang

15

Đắk Bla

249,72

16

Ia Mơ Nông

16

SêSan

809,51

17

Đắk Đoa

17

Ia Krom

59,43

18

Ia Mơ Nông

18

SêSan

35,18

19

Ia Krai

19

SêSan

872,06

20

Mô Rai_1

20

Sa Thầy

204,94

21

Ia Hrung

21

Ia Grăng

65,69

22

Ia Kha

22

Ia Grai

85,35

23

Mô Rai_2

23

SêSan

1.075,71

24

Ia O

24

SêSan

1.193,70

25

Ia Krai_25

25

Ia Grai

57,16

26

Ia Dom

26

SêSan

1.348,91

Xem chi tiết tại đây.


Newer news items:
Older news items: