Thu10222020

Last update02:00:00 PM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 7 Năm 2020 Vùng Bắc Trung Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước cho 2 khu vực phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An), khu vực phía Nam (Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế) của vùng Bắc Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính Holecene (qh) và Pleistocene (qp). Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 7.

TẦNG CHỨA NƯỚC HOLOCENE (qh) 

Khu vực phía Bắc vùng Bắc Trung Bộ

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 có xu thế hạ so với tháng 6, với 25/29 công trình có mực nước hạ, 4/29 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,18m tại xã Quang Phong, huyện Thái Hòa, tỉnh Nghệ An (QT1a-HÐ).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,00m xã Trung Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (QT11-TH) và sâu nhất là -14,56m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (QT2-HÐ).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 7 với 19/29 công trình mực nước dâng, 7/29 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 3/29 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 0,5 đến 1,0m tập trung ở khu vực huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An); dâng >1,0m tập trung ở khu vực huyện Thái Hòa (tỉnh Nghệ An).

Khu vực phía Nam vùng Bắc Trung Bộ

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 có xu thế hạ so với tháng 6, với 32/37 công trình có mực nước hạ, 4/37 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/37 công trình có mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 1,53m tại xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (QT6a-QB) và dâng cao nhất là 0,13m tại xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (QT17-QB).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,72m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (QT3a-H) và sâu nhất là -9,17m tại xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (QT3-HS).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 7 với 25/37 công trình mực nước hạ, 8/37 công trình mực nước dâng và 4/37 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ >1,0m tập trung ở khu vực huyện Bố Trạch, Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình).

TẦNG CHỨA NƯỚC PLEISTOCENE (QP)

Khu vực phía Bắc vùng Bắc Trung Bộ

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 có xu thế hạ so với tháng 6 với 26/33 công trình có mực nước hạ, 6/33 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/33 công trình có mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 1,23m xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An (QT7-NA) và dâng cao nhất là 0,08m tại xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa (QT14a-TH).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,86m tại xã Hưng Hòa, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An (QT12b-NA) và sâu nhất là -13,13m xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An (QT2a-CC).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 7 với 27/33 công trình mực nước dâng, 5/33 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/33 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 0,5 đến 1,0m phân  bố ở khu vực huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) và huyện Đô Lương, Nghi Lộc, Anh Sơn, Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An); mực nước dâng >1,0m tập trung ở khu vực huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Khu vực phía Nam vùng Bắc Trung Bộ

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 có xu thế hạ so với tháng 6, với 25/38 công trình có mực nước hạ, 11/38 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 2/38 công trình có mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 1,31m tại TT.Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (QT2b-HS) và dâng cao nhất là 0,24m tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên , tỉnh Hà Tĩnh (QT5a-HT).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,24m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (QT3b-H) và sâu nhất là -8,61m tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh (QT4a-HK).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu thế hạ chiếm ưu thế so với mực nước thực đo tháng 7 với 17/38 công trình mực nước hạ, 14/38 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 7/38 công trình dâng.

Xem chi tiết tại đây.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: