Thu10222020

Last update02:00:00 PM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 5 Năm 2020 Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

There are no translations available.

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp).

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 hạ so với tháng 4 với 21/22 công trình có mực nước hạ, 1/22 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,51m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi (QT9a-QN)

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -8,67m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi (QT9a-QN) và nông nhất là -1,57m tại TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam (QT13a-QD).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 có xu hướng hạ so với thực đo tháng 5.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 hạ so với tháng 4 với 10/10 công trình có mực nước hạ. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,32m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi (QT9b-QN).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -8,21m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi (QT9b-QN) và nông nhất là -1,98m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam (QT14-QD).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 có xu hướng hạ so với thực đo tháng 5.

Xem chi tiết tại đây.


Newer news items:
Older news items: