Sat12052020

Last update03:41:21 PM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Mặt Tháng 5 Năm 2020 Vùng Lưu Vực Sông Sprepok

DỰ BÁO TNN MẶT LƯU VỰC SÔNG SRÊ PỐK

  1.  Kết quả quan trắc số lượng và chất lượng nước tháng 5 năm 2020 được tổng hợp, đánh giá như sau:

* Số lượng nước

– Mực nước trung bình tháng 5 năm 2020 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48665cm, tăng 39cm so với tháng trước, giảm 16cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và tăng 06cm so với giá trị tháng 5 TBNN. Giá trị lớn nhất là 48714cm (ngày 23/5), giá trị nhỏ nhất là 48599cm (ngày 12/5).

– Tháng 5 năm 2020, tại trạm Đức Xuyên có 05 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 4 là 19,5m3/s, tăng 8,6m3/s so với tháng trước, tăng 3,5m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 6,6m3/s so với tháng 5 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 28,8m3/s (ngày 23/5), lưu lượng nước nhỏ nhất là 15,1m3/s (ngày 28/5)

– Trong tháng 5 năm 2020, tổng lượng nước trên sông Ea Krông Nô chảy qua mặt cắt ngang tại trạm Đức Xuyên vào khoảng 52,3 triệu m3, tăng 24,0 triệu m3 so với tháng trước.

* Chất lượng nước

Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại đây theo chỉ số WQI cho thấy: chất lượng nước sông có thể đáp ứng mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần một số biện pháp xử lý thích hợp.

  1.  Dự báo tài nguyên nước mặt trên từng tiểu vùng thuộc lưu vực sông Srê Pốk

Dựa trên số liệu dự báo lượng mưa trong tháng 6 năm 2020 từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy: tổng lượng mưa trên vùng Tây Nguyên dao động phổ biến xấp xỉ so với giá trị TBNN cùng thời kỳ. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã tiến hành dự báo tổng lượng nước đến tại các vị trí trên lưu vực sông Srê Pốk trong tháng 6 năm 2020, cụ thể như sau:

Bảng 1.1:        Dự báo tổng lượng nước đến tại các điểm dự báo trong tháng 6 năm 2020 trên lưu vực sông Srê Pốk (106 m3)

TT

Vị trí dự báo

TBNN (1981 – 2010)

Tổng lượng nước đến

1

Ia Bông

47,6

2

Ia Drăng

104,5

3

Ia Mơ

160,0

4

Ea Lê

91,7

5

Ya Hleo

272,8

6

Giang Sơn

114,8

104,4

7

Thủy văn Đức Xuyên

207,4

195,5

8

Cầu 14

486,7

465,6

9

Bản Đôn

567,7

557,9

10

Hồ SrêPok

662,2

11

TNN Đức Xuyên

66,8

12

Hòa Tân

76,4

13

Buôn Trấp

147,6

14

Krông Nô

164,1

15

Bình Hòa

228,7

Tại trạm Đức Xuyên, tổng lượng nước dự báo tháng 06 năm 2020 giảm khoảng 26,4 triệu m3 so với tổng lượng nước thực đo của tháng cùng kỳ năm 2019.

Xem chi tiết tại đây.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: