Thu10222020

Last update02:00:00 PM GMT

Bản Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Mặt Tháng 2 Năm 2020

There are no translations available.

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 2 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.

Về mực nước:

– Trạm Phú Ninh: Mực nước trung bình tháng 02 năm 2020 trên sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh là 3176cm, giảm 13cm so với tháng trước, tăng 21cm so với tháng cùng kỳ năm 2019. Giá trị mực nước lớn nhất là 3213cm (ngày 01/02), giá trị mực nước nhỏ nhất là 3164cm (ngày 25/02).

– Trạm An Thạnh: Mực nước trung bình tháng 02 năm 2020 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 331cm, bằng so với tháng trước, tăng 02cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và tăng 4cm so với giá trị tháng 02 TBNN. Giá trị mực nước lớn nhất là 351cm (ngày 18/02), giá trị mực nước nhỏ nhất là 314cm (ngày 25/02).

Về lưu lượng nước:

– Trạm Phú Ninh: Trong tháng 02 năm 2020, tại trạm Phú Ninh tiến hành đo lưu lượng nước 2 lần. Lưu lượng trung bình tháng 02 là 30,7m3/s, giảm 5,1m3/s so với tháng trước, tăng 16,7m3/s so với tháng 02 năm 2019. Lưu lượng nước lớn nhất là 33,0m3/s (ngày 04/02), lưu lượng nước nhỏ nhất là 28,4m3/s (ngày 18/02).

– Trạm An Thạnh: Trong tháng 02 năm 2020, tại trạm An Thạnh có 03 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 02 là 74,7m3/s, giảm 4,4m3/s so với tháng trước, tăng 4,9m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2019 và tăng 7,6m3/s so với tháng 02 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 94,2m3/s (ngày 03/02), lưu lượng nước nhỏ nhất là 60,2m3/s (ngày 20/02).

Về chất lượng nước:

– Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại trạm Phú Ninh theo chỉ số WQI cũng cho thấy chất lượng nước sông sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

–  Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại trạm An Thạnh theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông có thể sử dụng tốt cho cấp nước sinh hoạt.

Vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên có 4 trạm quan trắc TNN mặt (Ya Yun Hạ, Đức Xuyên, Đại Ninh và Cát Tiên). Kết quả quan trắc cho thấy như sau:

Về mực nước:

– Tại trạm Ya Yun Hạ: Mực nước trung bình tháng 02 năm 2020 trên sông Yayun tại trạm Ya Yun Hạ là 20770cm, giảm 14cm so với tháng trước, giảm 2cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 13cm so với tháng 02 TBNN. Giá trị mực nước lớn nhất là 20803cm (ngày 11/02), giá trị mực nước nhỏ nhất là 20753cm (ngày 04/02).

– Tại trạm Đức Xuyên: Mực nước trung bình tháng 02 năm 2020 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48728cm, giảm 19cm so với tháng trước, giảm 32cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và tăng 52cm so với giá trị tháng 02 TBNN. Giá trị lớn nhất là 48751cm (ngày 16/02), giá trị nhỏ nhất là 48698cm (ngày 07/02).

– Tại trạm Đại Ninh: Mực nước trung bình tháng 02 năm 2020 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh là 87979cm, giảm 4cm so với tháng trước, bằng với giá trị tháng cùng kỳ năm 2019 và tăng 02cm so với giá trị tháng 02 TBNN. Giá trị lớn nhất là 88000cm (ngày 29/02), giá trị nhỏ nhất là 87960cm (ngày 25/02).

– Tại trạm Cát Tiên: Mực nước trung bình tháng 02 năm 2020 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 12631cm, giảm 11cm so với tháng trước, tăng 17cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và tăng 37cm so với giá trị tháng 02 TBNN. Giá trị lớn nhất là 12684cm (ngày 04/02), giá trị nhỏ nhất là 12591cm (ngày 18/02).

Về lưu lượng nước:

– Tại trạm Ya Yun Hạ: Trong tháng 02 năm 2020, tại trạm YaYun Hạ có 03 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 02 là 8,1m3/s, giảm 5,4m3/s so với tháng trước, giảm 2,8m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 2,8m3/s so với tháng 02 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 13,4m3/s (ngày 04/02), lưu lượng nước nhỏ nhất là 5,16m3/s (ngày 19/02).

– Tại trạm Đức Xuyên: Tháng 02 năm 2020, tại trạm Đức Xuyên có 02 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 02 là 31,4m3/s, giảm 7,6m3/s so với tháng trước, giảm 21,5m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 7,0m3/s so với tháng 02 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 36,0m3/s (ngày 24/02), lưu lượng nước nhỏ nhất là 26,8m3/s (ngày 06/02).

– Tại trạm Đại Ninh: Tháng 02 năm 2020, tại trạm Đại Ninh có 02 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng trung bình tháng 02 là 0,6m3/s, giảm 1,66m3/s so với tháng trước, giảm 1,4m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 1,3m3/s so với tháng 02 TBNN. Lưu lượng lớn nhất là 0,677m3/s (ngày 07/02), lưu lượng nhỏ nhất là 0,431m3/s (ngày 24/02).

– Tại trạm Cát Tiên: Tháng 02 năm 2020, tại trạm Cát Tiên có 2 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng trung bình tháng 02 là 88m3/s, tăng 05m3/s so với tháng trước, tăng 12,2m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2019 và tăng 10,1m3/s so với tháng 02 TBNN. Lưu lượng lớn nhất là 106m3/s (ngày 04/02), lưu lượng nhỏ nhất là 69,0m3/s (ngày 23/02).

Về chất lượng nước:

– Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI trên sông Ya Yun tại trạm Yayun Hạ cho thấy cho thấy vào đầu tháng, chất lượng nước sông có thể phục vụ mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác; đến giữa tháng, chất lượng nước sông được cải thiện, có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

– Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên cũng cho thấy vào đầu tháng, chất lượng nước sông có thể đáp ứng mục đích cấp nước sinh hoạt, nhưng cần các biện pháp xử lý thích hợp. Đến giữa tháng, do nồng độ Tổng Coliform tăng, chất lượng nước sông có thể đáp ứng tưới tiêu và một số mục đích tương đương.

– Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh cho thấy vào đầu tháng, chất lượng nước sông có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, đến giữa tháng, chất lượng nước sông bị ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý thích hợp (do nồng độ Tổng Coliform tăng cao đột biến).

– Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên cho thấy vào đầu tháng, chất lượng nước sông có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần một số biện pháp xử lý phù hợp, đến giữa tháng, chất lượng nước sông bị ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý thích hợp (do nồng độ Tổng Coliform tăng cao đột biến).

Chi tiết tại đây


Newer news items:
Older news items: