Sun02282021

Last update05:41:13 AM GMT

Cần tiếp tục phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân tại các vùng khó khăn, vùng khan hiếm nước

Đảm bảo an ninh nguồn nước đã trở thành chủ đề hợp tác ưu tiên của các tổ chức, diễn đàn quốc tế, khu vực và cũng trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của mỗi quốc gia. Với việc giữ ổn định trong vấn đề đảm bảo nguồn nước sẽ góp phần mang lại giá trị thực tiễn, làm giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống của người dân ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước, từ đó giúp cho cuộc sống của họ dần ổn định, thêm vững tin vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; tích cực góp sức mình trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự xã hội.

Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 264/QĐ-TTg ngày 2/3/2015 với mục tiêu tìm kiếm nguồn nước dưới đất có trữ lượng đủ lớn tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa rất lớn trọng việc ổn định an sinh kinh tế, dân cư, tạo điều kiện nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là một Chương trình toàn diện, tổng thể, khắc phục được các mặt hạn chế, bất cập trong việc cung cấp nước sinh hoạt cho các cùng núi cao, vùng khan hiếm nước; đồng thời góp phần thu hẹp khoảng cách vùng miền và nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh và giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia.

18aKiểm tra lỗ khoan tại Dự án "Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước"

Theo đó, Các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ cần phối hợp với các địa phương liên quan, triển khai đồng bộ các hạng mục của Chương trình nhằm mang lại hiệu quả cao nhất, đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt đến từng hộ dân ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước. Trong đó, tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Chương trình kể từ khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đến nay, làm rõ các tồn tại, bất cập, nguyên nhân chủ yếu và trách nhiệm của các cơ quan liên quan, đặc biệt vai trò của địa phương.

Để đạt được mục tiêu trên cần xác định rõ vai trò quan trọng của Chương trình, mục tiêu, phạm vi, nhiệm vụ và các dự án thành phần, nguồn lực và phân công tổ chức thực hiện; kiên quyết loại bỏ các hoạt động không thực sự cần thiết, trùng lặp với các chương trình, dự án khác, không còn phù hợp; nghiên cứu, huy động bổ sung nguồn lực hợp pháp khác cho thực hiện Chương trình, bao gồm cả xem xét việc lồng ghép Chương trình với các chương trình, dự án hiện có.

Các đơn vị tham gia cần đổi mới tư duy, cách làm, làm tới đâu chắc tới đó và triển khai từng bước; phải có nghiên cứu, đánh giá cụ thể từng nguồn nước để đưa ra công nghệ và giải pháp kỹ thuật khai thác có khả năng áp dụng thực tiễn, đặc biệt là với nguồn nước dưới đất trong các hang động karst trên các vùng núi đá vôi, trong các cấu trúc chứa nước trong các trầm tích lục nguyên, ba zan và Đệ tứ, trong các thấu kính nước nhạt vùng ven biển,... Bên cạnh đó, việc lựa chọn thí điểm triển khai xây dựng công trình cấp nước phải đảm bảo thành công, đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao

Newer news items:
Older news items: