Tue10262021

Last update12:17:51 AM GMT

Bản chất cốt lõi của ISO 9001:2015 và những bước cần thực hiện để áp dụng vào thực tế

Bản chất của ISO 9001:2015 là gì?

+ Quy định rõ Việc (việc gì cần làm), rõ Người (Ai làm, trách nhiệm, quyền hạn), rõ Cách làm (các bước, thao tác thực hiện công việc).

+ Làm thế nào thì chuẩn hóa và viết thành quy trình/hướng dẫn thực hiện.

+ Và các Quy trình/hướng dẫn chuẩn đó đã được thiết lập thì phải được tuân thủ thực hiện;

Phải làm gì để áp dụng ISO 9001:2015 vào thực tế sản xuất?

+ Bước 1 (liên quan đến lãnh đạo): Doanh nghiệp cần thiết lập các chính sách chất lượng (định hướng và tầm nhìn về chất lượng sản phẩm/dịch vụ cho một giai đoạn dài) và mục tiêu chất lượng (cho từng năm) và đảm bảo các chính sách và mục tiêu đó được thực hiện để từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp.

+ Bước 2 (liên quan đến các phòng ban/bộ phận): Doanh nghiệp cần xây dựng các quy định và quy trình, hướng dẫn sản xuất/cung cấp dịch vụ (tập trung vào các thông số/chỉ tiêu chính cần phải kiểm soát trong quá trình sản xuất/cung cấp dịch vụ để có thể kiểm soát được chất lượng) nhằm đảm bảo các cán bộ quản lý và nhân viên sẽ được cung cấp một phương pháp làm việc tốt (do có các quy trình và hướng dẫn thực hiện công việc đã được chuẩn hóa), hiểu rõ công việc của mình phải làm gì?, hiểu rõ trách nhiệm và quyền hạn của mình.

+ Bước 3: Khi hệ thống các chính sách, mục tiêu, quy trình và hướng dẫn đã được thiết lập thì doanh nghiệp phải định kỳ đánh giá nội bộ để giám sát và đảm bảo việc tuân thủ thực hiện theo các quy trình/hướng dẫn đã thiết lập -> sau đó kết quả được báo cáo tới lãnh đạo cao nhất để quyết định các cải tiến và điều chỉnh cần thiết để nâng cao chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp (hoạt động xem xét của lãnh đạo).

Chi tiết các bước xây dựng, áp dụng và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015


TT 

CÔNG ĐOẠN 

NỘI DUNG 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

1

BƯỚC 1 

Đào tạo cho cán bộ quản lý chất lượng về ISO 9001

Cán bộ quản lý chất lượng nhận thức được các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 9001

2

BƯỚC 2 

Xác định bối cảnh bên trong và bên ngoài của Tổ chức; nhu cầu của khách hàng

- Doanh nghiệp cần xác định rõ những vấn đề trong nội bộ tổ chức cũng như vấn đề bên ngoài có ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm và dịch vụ;
- Doanh nghiệp cần xác định rõ nhu cầu của các bên quan tâm đặc biệt là nhu cầu của khách hàng;

3

BƯỚC 3 

Xác định các rủi ro có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm

Doanh nghiệp cần xác định các rủi ro (cả rủi ro bên ngoài và trong nội bộ tổ chức) có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

4

BƯỚC 4 

Từ các phân tích ở bước 2 và bước 3 để hoạch định Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng

- Chính sách chất lượng là định hướng và tầm nhìn dài hạn về chất lượng do lãnh đạo cao nhất đưa ra.
- Mục tiêu chất lượng ngắn hạn (cho từng năm) do các phòng ban xây dựng để đảm bảo từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

5

BƯỚC 5 

Từ các phân tích ở bước 2 và bước 3 để xây dựng các Quy trình và hướng dẫn thực hiện công việc

- Quy định rõ Việc (việc gì cần làm), rõ Người (Ai làm, trách nhiệm, quyền hạn), rõ Cách làm (các bước, thao tác thực hiện công việc).
- Làm thế nào thì chuẩn hóa và viết thành quy trình/hướng dẫn thực hiện
- Tập trung vào các thông số/chỉ tiêu chính cần phải kiểm soát trong quá trình sản xuất/cung cấp dịch vụ để có thể kiểm soát được chất lượng.

6

BƯỚC 6 

Vận hành theo các Quy trình và hướng dẫn đã thiết lập

- Các Quy trình/hướng dẫn chuẩn đã được thiết lập thì phải được tuân thủ thực hiện và lưu trữ bằng chứng thực hiện (các hồ sơ giám sát sản xuất – sổ tay ghi chép sản xuất hay nhật ký ghi chép sản  xuất);
- Thời gian vận hành phải phù hợp với đặc thù sản xuất sản phẩm và thời gian sản xuất ra thành phẩm (để đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng đã được vận hành ổn định).

7

BƯỚC 7 

Đánh giá nội bộ để giám sát và đảm bảo tuân thủ

Các phòng ban/bộ phận trong doanh nghiệp thực hiện đánh giá chéo lẫn nhau để đánh giá việc tuân thủ thực hiện theo các quy trình/hướng dẫn đã thiết lập;
Đánh giá nội bộ thông thường được thực hiện tối thiểu 01 năm/lần.

8

BƯỚC 8 

Lãnh đạo cao nhất tiến hành họp để xem xét tổng thể (gọi là xem xét của lãnh đạo)

Kết quả của cuộc đánh giá nội bộ được báo cáo tới lãnh đạo cao nhất để quyết định các cải tiến và điều chỉnh cần thiết (về con người, trang thiết bị, quy trình/hướng dẫn) để chính thức phê duyệt vận hành hệ thống và nâng cao chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp

9

BƯỚC 9 

Đăng ký chứng nhận tới Tổ chức chứng nhận có năng lực

Để khẳng định việc tuân thủ và đáp ứng đầy đủ theo các yêu cầu của ISO 9001 doanh nghiệp phải đăng ký và được chứng nhận bởi Tổ chức chứng nhận được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định và có năng lực đáp ứng theo chuẩn mực quốc tế (tổ chức chứng nhận phải được công nhận phù hợp ISO 17021).


Newer news items:
Older news items: