Thu10212021

Last update06:36:07 AM GMT

Giám sát khai thác tài nguyên nước cần được quan tâm đúng mức

Hiện nay, trên toàn quốc có nhiều dự án, công trình khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước với quy mô lớn. Việc này đang đặt ra nhiều thách thức cho các cấp, ngành, địa phương trong việc giám sát, quản lý nguồn tài nguyên nước.

Trong những năm qua, nhu cầu dùng nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn tỉnh không ngừng gia tăng, dẫn đến việc khai thác nguồn nước mặt, nước ngầm để sử dụng ngày càng nhiều.

Các dự án thủy điện là những công trình sử dụng nguồn nước mặt với quy mô lớn. Các dự án thủy điện tăng nhanh, tập trung hầu hết ở vùng núi, đòi hỏi công tác quản lý phải được siết chặt, nhất là quy trình xả lũ vào mùa mưa lũ, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân sống trong khu vực và phía hạ du. Không chỉ gia tăng các công trình khai thác nước mặt quy mô lớn, mà các công trình khai thác nguồn nước ngầm tại nhiều địa phương cũng đang có chiều hướng tăng về số lượng lẫn quy mô. Trong khi đó, công tác quản lý của nhà nước trong lĩnh vực này mới dừng lại ở việc kiểm tra theo định kỳ, chưa thể giám sát, kiểm tra thường xuyên. Vì vậy, rất khó để phát hiện, kiểm tra chính xác việc tuân thủ quy trình vận hành, khai thác, sử dụng tài nguyên nước của các tổ chức, cá nhân sau cấp phép.

8aHình 1. Giám sát khai thác tài nguyên nước cần được quan tâm đúng mức.

Giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước là việc kiểm soát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thông qua việc theo dõi số liệu quan trắc của các cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Giám sát tài nguyên nước phải đảm bảo nguyên tắc chính xác, trung thực, khách quan và thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Bảo đảm tính hệ thống, kịp thời, đầy đủ và liên tục nhằm kiểm soát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ thông tin, dữ liệu về mặt không gian và thời gian; giữa trung ương, địa phương và trên từng lưu vực sông; Bảo đảm tính thống nhất giữa yêu cầu về giám sát với hoạt động quan trắc của cơ sở được cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng, lắp đặt thiết bị thu, nhận, lưu trữ dữ liệu ở địa phương bảo đảm đồng bộ, thống nhất với lộ trình đầu tư lắp đặt thiết bị giám sát của các cơ sở trên địa bàn. Chỉ đạo việc quản lý, vận hành, bảo trì và bảo đảm các điều kiện cần thiết để bảo đảm hoạt động của các thiết bị thu nhận, lưu trữ dữ liệu thuộc phạm vi quản lý. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xử lý theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, những cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải đầu tư, lắp đặt, quản lý, vận hành thiết bị giám sát tại công trình đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) nơi đặt công trình về kết quả đầu tư, lắp đặt thiết bị. Kết nối và cung cấp dữ liệu giám sát thường xuyên, liên tục và định kỳ vào hệ thống giám sát theo quy định của Thông tư này. Lưu trữ, cung cấp thông tin, dữ liệu giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước của mình để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra hoặc khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền./.


Newer news items:
Older news items: