Tue10262021

Last update12:17:51 AM GMT

Hiệu quả của việc ứng dụng bộ công cụ mô hình toán dự báo tài nguyên nước mặt, nước dưới đất phù hợp với điều kiện lưu vực sông Việt Nam

Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan:

- Góp phần thực hiện công cuộc hiện đại hoá công tác dự báo tài nguyên nước tại các đơn vị trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; tạo nền tảng ban đầu hướng đến xây dựng công nghệ dự báo tài nguyên nước theo thời gian thực.

- Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nhằm hiện đại hóa và nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo tài nguyên nước để có những giải pháp trong quản lý, vận hành khai thác sử dụng hiệu quả nguồn nước.

- Nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện thực hiện nghiệp vụ dự báo tài nguyên nước tại các đơn vị trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu

- Toàn bộ cơ sở dữ liệu, công nghệ của nghiên cứu sẽ được đóng gói chuyển giao, triển khai tại Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước, các Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, miền Trung, miền Nam thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia phục vụ công tác nghiệp vụ dự báo tài nguyên nước mặt, nước dưới đất.

- Kết quả của đề tài phục vụ đắc lực trong công tác quản lý nguồn nước và ra quyết định trong tình huống hạn hán, thiếu nước tại Cục Quản lý tài nguyên nước.

Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

- Công nghệ dự báo được xây dựng hoàn chỉnh, tự động hoá cao vừa được sử dụng tại các đơn vị nghiệp vụ thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia vừa được chuyển giao cho các đơn vị chuyên ngành, qua đó nâng cao tính hiệu quả của công tác cảnh báo, dự báo, quản lý tài nguyên nước ở các lưu vực sông của Việt Nam.

- Công nghệ dự báo sử dụng dễ dàng, dễ khai thác, tiết kiệm thời gian và nhân lực, nâng cao hiệu quả dự báo tài nguyên nước dưới đất và nước mặt.

- Có thể chuyển giao cho các đơn vị: Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước; Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, miền Trung, miền Nam; Cục Quản lý tài nguyên nước.

- Các kết quả nghiên cứu được công bố rộng rãi trên các tạp chí uy tín trong nước và các hội thảo quốc tế sẽ góp phần nâng cao vị thế của nền khoa học Việt Nam, khẳng định khả năng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tài nguyên nước nói chung và qua đó khẳng định sự tham gia có chiều sâu của các nhà khoa học Việt Nam vào cộng đồng nghiên cứu trong khu vực và quốc tế.

- Phục vụ các hộ khai thác và sử dụng tài nguyên nước: nông nghiệp, thủy điện, giao thông; quản lý và khai thác hợp lý nguồn nước trên hệ thống sông, bảo vệ môi trường sinh thái.

- Là cơ sở để xây dựng các quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch khu dân cư, vùng phát triển kinh tế.

- Góp phần hạn chế thiệt hại do nước gây ra đối với xã hội và môi trường trước tình hình biến động về tài nguyên nước.


Newer news items:
Older news items: