Mon07132020

Last update03:54:59 AM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 10 năm 2019 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Nam Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính Holecene (qh) và Pleistocene (qp) như sau. Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 10.

1. Tầng chứa nước Holocene (qh):

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với tháng 9. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 1,17m tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (QT2b-QN) và có một công trình có mực nước hạ với giá trị là 0,07m tại phường Cẩm Châu, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam (QT9-QD).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,70m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN) và nông nhất là 1,10m tại TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13a-QD.

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu thế dâng so với thực đo tháng 10.

2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp):

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với tháng 9. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 0,79m tại xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13b-QD).

Trong tháng 10, mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,43m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN) và nông nhất là 1,05m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT14-QD).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu thế dâng so với thực đo tháng 10.

Xem chi tiết tại đây


Newer news items:
Older news items: