Thu07022020

Last update03:54:59 AM GMT

Bản tin Tài nguyên nước mặt tháng 09 năm 2019 Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 2 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.

Về mực nước:

– Trạm Phú Ninh: Mực nước trung bình tháng 9 năm 2019 trên sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh là 3160 cm, tăng 4 cm so với tháng trước, giảm 1 cm so với tháng cùng kỳ năm 2018. Giá trị mực nước lớn nhất là 3211 cm (ngày 10/9), giá trị mực nước nhỏ nhất là 3136 cm (ngày 21/9).

– Trạm An Thạnh: Mực nước trung bình tháng 9 năm 2019 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 287 cm, tăng 42 cm so với giá trị mực nước tháng trước, giảm 25 cm so với tháng cùng kỳ năm 2018 và giảm 15 cm so với giá trị tháng 9 trung bình nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 359 cm (ngày 22/9), giá trị mực nước nhỏ nhất là 243 cm (ngày 30/9).

Về lưu lượng nước:

– Trạm Phú Ninh: Trong tháng 9 năm 2019, tại trạm Phú Ninh tiến hành đo lưu lượng nước 06 lần. Lưu lượng trung bình tháng là 37,7 m3/s, tăng 11,4 m3/s so với tháng trước, tăng 16,7 m3/s so với tháng 9 năm trước. Lưu lượng nước lớn nhất là 54,2 m3/s (ngày 10/9), lưu lượng nước nhỏ nhất là 32,2 m3/s (ngày 25/9).

– Trạm An Thạnh: Trong tháng 9 năm 2019, tại trạm An Thạnh có 06 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 9 là 40,0 là m3/s, tăng 31,7 m3/s so với tháng trước, giảm 13,6 m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2018 và tăng 3,0 m3/s so với tháng 9 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 104 m3/s (ngày 23/9), lưu lượng nước nhỏ nhất là 17,1 m3/s.

Về chất lượng nước:

– Chất lượng nước sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh có thể sử dụng tốt cho cấp nước sinh hoạt.

–  Chất lượng nước sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh có thể sử dụng cho cấp nước sinh hoạt.

Vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên có 4 trạm quan trắc TNN mặt (Ya Yun Hạ, Đức Xuyên, Đại Ninh và Cát Tiên). Kết quả quan trắc cho thấy như sau:

Về mực nước:

– Tại trạm Ya Yun Hạ: Mực nước trung bình tháng 9 năm 2019 trên sông Yayun tại trạm Ya Yun Hạ là 20888 cm, tăng 41 cm so với tháng trước, giảm 5 cm so với tháng cùng kỳ năm 2018 và tăng 3 cm so với tháng 9 TBNN. Giá trị mực nước lớn nhất là 21112 cm (ngày 21/9), giá trị mực nước nhỏ nhất là 20818 cm (ngày 20/9).

– Tại trạm Đức Xuyên: Mực nước trung bình tháng 9 năm 2019 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48800 cm, tăng 20 cm so với tháng trước, giảm 47 cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 67 cm so với giá trị tháng 9 trung bình nhiều năm. Giá trị lớn nhất là 48860 cm (ngày 16/9), giá trị nhỏ nhất là 48707 cm (ngày 01/9).

– Tại trạm Đại Ninh: Mực nước trung bình tháng 9 năm 2019 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh là 88042 cm, tăng 46 cm so với tháng trước, giảm 21 cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 3 cm so với giá trị trung bình tháng 9 nhiều năm. Giá trị lớn nhất là 88114 cm (ngày 05/9), giá trị nhỏ nhất là 87991 cm (ngày 12/9).

– Tại trạm Cát Tiên: Mực nước trung bình tháng 9 năm 2019 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 13082 cm, tăng 82 cm so với tháng trước, tăng 75 cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 134 cm so với giá trị tháng 9 trung bình nhiều năm. Giá trị lớn nhất là 13229 cm (ngày 23/9), giá trị nhỏ nhất là 12925 cm (ngày 01/9).

Về lưu lượng nước:

– Tại trạm Ya Yun Hạ: Trong tháng 9 năm 2019, tại trạm YaYun Hạ có 08 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 9 là 48,3 m3/s, tăng 5,9 m3/s so với tháng trước, tăng 3,4 m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 4,3 m3/s so với tháng 9 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 72,8 m3/s (ngày 03/9), lưu lượng nước nhỏ nhất là 32,2 m3/s (ngày 16/9).

– Tại trạm Đức Xuyên: Tháng 9 năm 2019, tại trạm Đức Xuyên có 06 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 8 là 83,8 m3/s, tăng 34,1 m3/s so với tháng trước, giảm 16,2 m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 2,9 m3/s so với tháng 9 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 97,8 m3/s (ngày 16/9), lưu lượng nước nhỏ nhất là 76,7 m3/s (ngày 11/9).

– Tại trạm Đại Ninh: Tháng 9 năm 2019, tại trạm Đại Ninh có 06 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng trung bình tháng 9 là 32,07 m3/s, tăng 30,09 m3/s so với tháng trước, giảm 13,37 m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 4,6 m3/s so với tháng 9 TBNN. Lưu lượng lớn nhất là 73,4 m3/s (ngày 05/9), lưu lượng nhỏ nhất là 8,01 m3/s (ngày 02/9).

– Tại trạm Cát Tiên: Tháng 9 năm 2019, tại trạm Cát Tiên có 7 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng trung bình tháng 9 là 384 m3/s, tăng 52 m3/s so với tháng trước, tăng 32,4 m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 93,3 m3/s so với tháng 9 TBNN. Lưu lượng lớn nhất là 477 m3/s (ngày 22/9), lưu lượng nhỏ nhất là 300 m3/s (ngày 03/9).

Về chất lượng nước:

– Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại trạm Ya Yun Hạ theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông bị ô nhiễm nặng, cần có các biện pháp xử lý trong tương lai.

– Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại trạm Đức Xuyên theo chỉ số WQI cũng cho thấy chất lượng nước sông bị ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lí phù hợp (do hàm lượng Tổng Coliform, TSS tăng cao).

– Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại trạm Đại Ninh theo chỉ số WQI cũng cho thấy chất lượng nước sông bị ô nhiễm nặng, cần có các biện pháp xử lý thích hợp trong tương lai.

– Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại trạm Cát Tiên theo chỉ số WQI cũng cho thấy đầu tháng 9, chất lượng nước sông bị ô nhiễm (do các chỉ số TSS, Tổng Coliform tăng cao); đến giữa tháng chất lượng nước sông đã được cải thiện, có thể sử dụng cho mục đích cấp nước tưới tiêu và các mục đích khác tương đương.

Xem chi tiết tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: