Fri12032021

Last update03:11:03 AM GMT

Kết quả nghiên cứu ứng dụng công cụ tự động chỉnh lý các thông số cho mô hình dòng chảy nước dưới đất

Các mô hình trước đây, việc chỉnh lý thường được thực hiện bằng phương pháp thủ công, tốn rất nhiều thời gian và công sức, bộ thông số tìm được từ kết quả hiệu chỉnh phục vụ cho công tác dự báo thường không tốt mang tính chủ quan của người chỉnh lý.

Tuy nhiên, hiện nay dưới sự phát triển của khoa học công nghệ, việc chỉnh lý mô hình có thể thực hiện được thực hiện tự động bằng công cụ chỉnh lý. Hiện nay có rất nhiều bộ công cụ có nhiệm vụ tính toán các thông số độc lập và phân tích các dữ liệu theo không gian và thời gian. Nhiệm vụ của bộ công cụ là tự điều chỉnh và xác định các tham số của mô hình dòng chảy sao cho giá trị tính toán từ mô hình gần với giá trị thực tế đo được nhất (các giá trị Max, min), thời gian chỉnh lý bằng bộ công cụ cũng rút ngắn lại rất nhiều so với việc chỉnh lý thủ công.

Đề tài”Nghiên cứu ứng dụng công cụ tự động chỉnh lý các thông số cho mô hình dòng chảy nước dưới đất” được thực hiện nhằm mục đích đánh giá tổng quan chung về công tác nghiên cứu công cụ hỗ trợ chỉnh lý các thông số cho mô hình dòng chảy trên thế giới và Việt Nam; Nghiên cứu ứng dụng công cụ PEST để chỉnh lý các thông số ( hệ số thấm, hệ số nhả nước) cho mô hình dòng chảy nước dưới đất khu vực Hà Nội.

ht9Kết quả chỉnh lý hệ số dẫn nước bằng PEST

Đề tài đã đánh giá tổng quan chung về công tác đánh giá chất lượng bản tin dự báo tài nguyên nước trên thế giới, cũng như công tác đánh giá chất lượng bản tin dự báo tài nguyên nước ở Việt Nam. Bên cạnh đó đã đánh giá hiện trạng mạng lưới quan trắc mực nước dưới đất khu vực đồng bằng Bắc Bộ và đánh giá hiện trạng công tác dự báo và đánh giá chất lượng dự báo mực nước dưới đất khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Công tác đánh giá chất lượng dự báo mực nước dưới đất đang sử dụng các thông số MAE, RMS và NRMS để đánh giá chất lượng bản tin hàng tháng. Với MAE = 0 thì kết quả dự báo là hoàn hảo.
Về phương pháp nghiên cứu chính chiếm phần lớn khối lượng của đề tài là phương pháp kế thừa và phương pháp thống kê.
Đề tài đã xây dựng được các tiêu chí đánh giá chất lượng dự báo mực nước dưới đất đối với giá trị dự báo và đối với công trình:
- Đối với đánh giá giá trị dự báo tiêu chí đánh giá là sai số cho phép Scf, lần dự báo đạt hay không đạt sẽ dựa vào sai số tuyệt đối AE so sánh với sai số cho phép Scf. Nếu AE> Scf  là không đạt và AE≤ Scf là đạt. 
- Đối với đánh giá chất lượng dự báo của công trình quan trắc, các tiêu chí đánh giá bao gồm: phần trăm số lần dự báo đạt (PTĐ) thông qua đánh giá sai số tuyệt đối AE so với sai số cho phép Scf, sai số tuyệt đối trung bình MAE so với Scf và hệ số tương quan mẫu (r).
Dựa vào bộ tiêu chí trên, vùng quan trắc đồng bằng bắc bộ được đánh giá cho lần dự báo, công trình. Kết quả đánh giá như sau:
- Đánh giá chất lượng dự báo theo giá trị dự báo được đánh giá tại mỗi thời điểm dự báo, sai số tuyệt đối sẽ được so sánh với sai số cho phép để xem kết quả dự báo đạt hay không. Đã xác định được sai số cho phép cho 44 công trình quan trắc vùng ĐBBB. Kết quả đánh giá tại công trình Q.9M1 có 50/59 lần dự báo đạt và 9/59 lần dự báo không đạt, công trình Q.23a có 38/59 lần dự báo đạt và 21/59 lần dự báo không đạt, công trình Q.67 có 41/59 lần dự báo đạt và 18/59 lần dự báo không đạt, công trình Q.145 có 37/59 lần dự báo đạt và 22/59 lần dự báo không đạt.
- Đánh giá chất lượng dự báo theo công trình dự báo được tiến hành tại 44 công trình quan trắc tại vùng đồng bằng bắc bộ. Đối với tiêu chí phần trăm số lần dự báo đạt (PTĐ) theo Scf  có 11 công trình kết quả dự báo rất tốt, 15 công trình kết quả dự báo tốt, 14 công trình kết quả dự báo đạt và 4 công trình kết quả dự báo không đạt. Đối với tiêu chí sai số tuyệt đối trung bình MAE so với Scf có 5 công trình cho kết quả dự báo rất tốt, 14 công trình kết quả dự báo tốt và 18 công trình kết quả dự báo đạt và 7 công trình kết quả dự báo không đạt. Đối với tiêu chí hệ số tương quan mẫu (r) có 9 công trình kết quả dự báo rất tốt, 22 công trình kết quả dự báo tốt, 9 công trình kết quả dự báo đạt và 4 công trình kết quả dự báo không đạt


Newer news items:
Older news items: