Sat10162021

Last update01:17:27 AM GMT

Nghiên cứu xây dựng maket bộ bản đồ tài nguyên nước các lưu vực sông – Cũ mà mới – Đồng bộ và hiệu quả

Tại Việt Nam quy hoạch Tài nguyên nước là một lĩnh vực còn khá mới, trước kia các hoạt động về tài nguyên nước chủ yếu là các công tác điều tra, thăm dò, đánh giá các nguồn nước mặt, nước dưới đất. Từ năm 2008 đến nay, công tác quy hoạch tài nguyên nước mới được chú ý và định hướng phát triển tại Việt Nam.
Hiện nay tại Việt Nam, chưa có công trình hay đề tài nào nghiên cứu, thống nhất xây dựng và ban hành bộ bản đồ Quy hoạch tài nguyên nước, các bản đồ quy hoạch tài nguyên nước đã thực hiện thường được xây dựng theo yêu cầu của Đơn vị chủ quản hay quan điểm của đơn vị thực hiện các đề án/dự án và thường không thống nhất theo một định dạng nào cả.
Các loại bản đồ đã nghiên cứu tại Việt Nam hiện nay bao gồm các các loại bản đồ đã có quy chế thành lập và các loại bản đồ đã được nghiên cứu từ các đề tài trong nước, dưới đây là các kết quả nghiên cứu thành lập các bản đồ tài nguyên nước tại Việt Nam.
Sau khi nghiên cứu các lớp thông tin và cách thức thể hiện của các thông tin thể hiện trên bộ bản đồ phân bổ nguồn nước, áp dụng vào Lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng, bộ bản đồ phân bổ được thể hiện như sau:
* Áp dụng thử nghiệm cho bản đồ phân bổ nguồn nước và bảo vệ tài nguyên nước trong Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng.
- Xây dựng maket bộ bản đồ phân bổ nguồn nước lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng
+ Bản đồ phân vùng chức năng nguồn nước
+ Bản đồ lượng nước có thể khai thác sử dụng
+ Bản đồ phân lượng nước có thể phân bổ
+ Bản đồ lượng nước dự phòng
+ Bản đồ phân lượng nước có thể phân bổ cho các đối tượng khai thác, sử dụng
+ Bản đồ mạng giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước
- Xây dựng maket bộ bản đồ bảo vệ tài nguyên nước lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng
+ Bản đồ mục tiêu, chất lượng nước
+ Bản đồ khả năng tự bảo vệ của nước dưới đất
+ Bản đồ mạng giám sát chất lượng nước, xả nước thải vào nguồn nước
Từ đó, xây dựng dự thảo quy định danh mục bộ bản đồ, các lớp thông tin và cách thức thể hiện các lớp thông tin trên bộ bản đồ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh.
Kết quả nghiên cứu của đề tài đưa ra bức tranh tổng thể về tài nguyên nước cả về chất là lượng, giúp cho các nhà quản lý có kế hoạch phân bổ nguồn nước, yêu cầu mục tiêu chất lượng nước cho từng nguồn nước nhằm khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với bảo vệ môi trường; giúp cho các đơn vị thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia áp dụng xây dựng bộ bản đồ chuẩn của sản phẩm Quy hoạch tài nguyên nước một cách khoa học và thống nhất.


Newer news items:
Older news items: