Mon09272021

Last update04:06:29 AM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 08 năm 2019 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Nam Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính Holecene (qh) và Pleistocene (qp) như sau. Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 8.

1. Tầng chứa nước Holocene (qh):

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 có xu thế hạ chiếm ưu thế so với tháng 7. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,44m tại xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (QT5a-QN) và dâng cao nhất là 0,17m tại xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi (QT8a-QN).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,03m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN) và nông nhất là 1,16m tại TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13a-QD).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu thế dâng chiếm ưu thế so với thực đo tháng 8.

2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp):

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 có xu thế dâng hạ không rõ ràng so với tháng 7. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,31m tại xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi (QT7b-QN) và dâng cao nhất là 0,25m tại xã Quý Bình, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT14-QD).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,73m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN) và nông nhất là 1,40m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT14-QD).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu thế dâng hạ không rõ ràng so với thực đo tháng 8.

Xem chi tiết tại đây


Newer news items:
Older news items: