Mon09272021

Last update04:06:29 AM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 08 năm 2019 vùng Bắc Trung bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Bắc Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính Holecene (qh) và Pleistocene (qp). Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 8.

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế dâng tại 2 tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An và có xu thế hạ tại các tỉnh từ Hà Tĩnh tới Thừa Thiên Huế, với 27/66 công trình có mực nước dâng, 29/66 công trình có mực nước hạ và 10/66 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 1,43m tại xã Quang Phong, huyện Thái Hòa, tỉnh Nghệ An (QT1a-HÐ) và hạ thấp nhất là 1,39m xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (QT6a-QB).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,83m tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (QT11-TH) và sâu nhất là 13,12m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (QT2-HÐ).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 8.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế dâng tại 2 tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An và có xu thế không rõ ràng tại các tỉnh từ Hà Tĩnh tới Thừa Thiên Huế, với 34/71 công trình có mực nước dâng, 19/71 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 18/71 công trình có mực nước hạ. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,42m tại xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (QT15a-QB) và dâng cao nhất là 1,21m tại xã Yên Thái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (QT1a-TH).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,33m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (QT3b-H) và sâu nhất là 12,53m xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An (QT2a-CC).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 8

Xem chi tiết tại đây


Newer news items:
Older news items: