Mon09272021

Last update04:06:29 AM GMT

Bản tin Tài nguyên nước mặt tháng 07 năm 2019 Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 2 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.

Về mực nước:

– Trạm Phú Ninh: Mực nước trung bình tháng 7 năm 2019 trên sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh là 3147 cm, giảm 01 cm so với tháng trước, giảm 08 cm so với tháng cùng kỳ năm 2018. Giá trị mực nước lớn nhất là 3168 cm (ngày 20/7), giá trị mực nước nhỏ nhất là 3140 cm (ngày 18/7).

– Trạm An Thạnh: Mực nước trung bình tháng 7 năm 2019 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 249 cm, giảm 67 cm so với giá trị mực nước tháng trước, giảm 71 cm so với tháng cùng kỳ năm 2018 và giảm 45 cm so với giá trị tháng 7 trung bình nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 286 cm (ngày 01/7), giá trị mực nước nhỏ nhất là 277 cm (ngày 31/7).

Về lưu lượng nước:

– Trong tháng 7 năm 2019, tại trạm Phú Ninh tiến hành đo lưu lượng nước 02 lần. Lưu lượng trung bình tháng là 8,1 m3/s, giảm 3,6 m3/s so với tháng trước, giảm 23,3 m3/s so với tháng 7 cùng kỳ năm trước. Lưu lượng nước lớn nhất là 8,96 m3/s (ngày 11/7), lưu lượng nước nhỏ nhất là 7,21 m3/s (ngày 18/7).

– Trạm An Thạnh: Trong tháng 7 năm 2019, tại trạm An Thạnh có 02 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 7 là 14,3 là m3/s, giảm 47,9 m3/s so với tháng trước, giảm 48,1 m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2018 và giảm 22,2 m3/s so với tháng 7 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 22,2 m3/s (ngày 07/7), lưu lượng nước nhỏ nhất là 6,44 m3/s (ngày 19/7).

Về chất lượng nước:

– Chất lượng nước sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Chất lượng nước sông không thay đổi nhiều so với tháng trước.

– Chất lượng nước sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh có thể sử dụng cho cấp nước sinh hoạt. Chất lượng nước sông không thay đổi nhiều so với tháng trước.

Vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên có 4 trạm quan trắc TNN mặt (Ya Yun Hạ, Đức Xuyên, Đại Ninh và Cát Tiên). Kết quả quan trắc cho thấy như sau:

Về mực nước:

– Tại trạm Ya Yun Hạ: Mực nước trung bình tháng 7 năm 2019 trên sông Yayun tại trạm Ya Yun Hạ là 20802 cm, giảm 05 cm so với tháng trước, giảm 80 cm so với tháng cùng kỳ năm 2018 và giảm 42 cm so với tháng 7 TBNN. Giá trị mực nước lớn nhất là 20876 cm (ngày 05/7), giá trị mực nước nhỏ nhất là 20754 cm (ngày 24/7).

– Tại trạm Đức Xuyên: Mực nước trung bình tháng 7 năm 2019 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48770 cm, tăng 22 cm so với tháng trước, tăng 54 cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 72 cm so với giá trị tháng 7 trung bình nhiều năm. Giá trị lớn nhất là 48833 cm (ngày 09/7), giá trị nhỏ nhất là 48709 cm (ngày 02/7).

– Tại trạm Đại Ninh: Mực nước trung bình tháng 7 năm 2019 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh là 88001 cm, giảm 8 cm so với tháng trước, giảm 5 cm so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 14 cm so với giá trị trung bình tháng 7 nhiều năm. Giá trị lớn nhất là 88043 cm (ngày 03/7), giá trị nhỏ nhất là 87978 cm (ngày 26/7)

– Tại trạm Cát Tiên: Mực nước trung bình tháng 7 năm 2019 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 12789 cm, tăng 82 cm so với tháng trước, giảm 107 cm so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 109 cm so với giá trị tháng 7 trung bình nhiều năm. Giá trị lớn nhất là 12882 cm (ngày 25/7), giá trị nhỏ nhất là 12676 cm (ngày 29/7).

Về lưu lượng nước:

– Tại trạm Ya Yun Hạ: Trong tháng 7 năm 2019 có 08 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 7 là 18 m3/s, giảm 3,7 m3/s so với tháng trước, giảm 21,1 m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 13,3 m3/s so với tháng 7 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 42,8 m3/s (ngày 05/7), lưu lượng nước nhỏ nhất là 5,08 m3/s (ngày 15/7).

– Tại trạm Đức Xuyên: Tháng 7 năm 2019 có 06 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 7 là 56,7 m3/s, tăng 20,2 m3/s so với tháng trước, tăng 34,7 m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 6,4 m3/s so với tháng 7 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 78,6 m3/s (ngày 09/7), lưu lượng nước nhỏ nhất là 42,1 m3/s (ngày 25/7).

– Tại trạm Đại Ninh: Tháng 7 năm 2019 có 06 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng trung bình tháng 7 là 5,6 m3/s, giảm 3,1 m3/s so với tháng trước, giảm 2,44 m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 19,7 m3/s so với tháng 7 TBNN. Lưu lượng lớn nhất là 15,8 m3/s (ngày 03/7), lưu lượng nhỏ nhất là 1,19 m3/s (ngày 24/7).

– Tại trạm Cát Tiên: Tháng 7 năm 2019 có 8 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng trung bình tháng 7 là 203 m3/s, tăng 56,9 m3/s so với tháng trước, giảm 48,8 m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 40,2 m3/s so với tháng 7 TBNN. Lưu lượng lớn nhất là 229 m3/s (ngày 25/7), lưu lượng nhỏ nhất là 171 m3/s (ngày 03/7).

Về chất lượng nước:

– Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại trạm Ya Yun Hạ theo chỉ số WQI cho thấy ở đầu tháng, chất lượng nước sông có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác; tuy nhiên, đến giữa tháng chất lượng nước sông đã tốt  hơn và có thể sử dụng được cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp.

– Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại trạm Đức Xuyên theo chỉ số WQI cũng cho thấy chất lượng nước sông bị ô nhiễm nặng cần các biện pháp xử lí phù hợp (do hàm lượng Tổng Coliform, TSS và độ đục tăng cao).

– Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại trạm Đại Ninh theo chỉ số WQI cũng cho thấy chất lượng nước sông bị ô nhiễm nặng, cần có những biện pháp xử lý thích hợp (do chỉ tiêu Tổng Coliform, độ đục tăng cao).

– Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại trạm Cát Tiên theo chỉ số WQI cũng cho thấy: chất lượng nước sông có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần biện pháp xử lí phù hợp.

Xem chi tiết tại đây


Newer news items:
Older news items: