Tue08042020

Last update04:32:39 AM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 07 năm 2019 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Nam Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính Holecene (qh) và Pleistocene (qp) như sau.

Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 7.

1. Tầng chứa nước Holocene (qh):

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 có xu thế hạ. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,53m tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (QT5a-QD) và dâng cao nhất là 0,41m tại xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (QT5a-QN).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,75m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN) và nông nhất là 1,12m tại TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13a-QD).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu thế hạ chiếm ưu thế so với thực đo tháng 7.

2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp):

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 có xu thế hạ so với tháng 6. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,44m tại xã Tam Phú, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (QT11b-QD).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,56m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN) và nông nhất là 1,64m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT14-QD).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu thế hạ so với thực đo tháng 7.

Cảnh báo: Hiện nay một số nơi khu vực tỉnh Quảng Ngãi đang thiếu nước sinh hoạt và theo dự báo tình hình hạn khu vực Nam Trung Bộ còn kéo dài đến nửa đầu tháng 9. Các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị và hộ khai thác sử dụng nước ngầm cần chú ý quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nước.

Xem chi tiết tại đây


Newer news items:
Older news items: