Tue11302021

Last update02:00:00 PM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 07 năm 2019 vùng Bắc Trung bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Bắc Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính Holecene (qh) và Pleistocene (qp). Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 7.

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 có xu thế dâng so với tháng 6. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 2,15m tại xã Quang Phong, huyện Thái Hòa, tỉnh Nghệ An (QT1a-HÐ) và hạ thấp nhất là 0,40m tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (QT1a-QB).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,69m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (QT3a-H) và sâu nhất là 13,56m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (QT2-HÐ).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 7.

Cảnh báo: Mực nước tầng chứa nước qh trong tháng 7 năm 2019 đã xuống đến mức thấp hơn so với các năm trước đây ở một số nơi tỉnh tỉnh Nghệ An, Thừa Thiên Huế do mùa mưa đến muộn hơn so với các năm trước. Các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị và hộ khai thác sử dụng nước thuộc tầng chứa nước qh nằm trong khu vực mực nước hạ thấp cần chú ý quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nước.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 có xu thế dâng hạ không rõ ràng so với tháng 6. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,90m tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An (QT7-NA) và dâng cao nhất là 0,57m tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An (QT17a-NA).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,31m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (QT3b-H) và sâu nhất là 12,86m tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An (QT2a-CC).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 7.

Cảnh báo: Mực nước tầng chứa nước qp trong tháng 7 năm 2019 đã xuống đến mức thấp hơn so với các năm trước đây ở một số nơi huyện Quảng Xương, Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An. Các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị và hộ khai thác sử dụng nước thuộc tầng chứa nước qp nằm trong khu vực mực nước hạ thấp cần chú ý quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nước.

Xem chi tiết tại đây


Newer news items:
Older news items: