Sun08092020

Last update04:32:39 AM GMT

Bản tin Tài nguyên nước mặt tháng 06 năm 2019 Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 2 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.

Về mực nước:

- Trạm Phú Ninh: Mực nước trung bình tháng 6 năm 2019 trên sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh là 3148 cm, giảm 03 cm so với tháng trước, giảm 01 cm so với tháng cùng kỳ năm 2018. Giá trị mực nước lớn nhất là 3159 cm (ngày 01/6), giá trị mực nước nhỏ nhất là 3143 cm (ngày 24/6).

- Trạm An Thạnh: Mực nước trung bình tháng 6 năm 2019 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 316cm, giảm 11 cm so với giá trị mực nước tháng trước, giảm 10 cm so với tháng cùng kỳ năm 2018 và giảm cm so với giá trị tháng 6 trung bình nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 335 cm (ngày 04/6), giá trị mực nước nhỏ nhất là 287 cm (ngày 30/6).

Về lưu lượng nước:

- Trong tháng 6 năm 2019, tại trạm Phú Ninh tiến hành đo lưu lượng nước 03 lần. Lưu lượng trung bình tháng là 11,7 m3/s, giảm 1,1 m3/s so với tháng trước, tăng 4,53 m3/s so với tháng 6 cùng kỳ năm trước. Lưu lượng nước lớn nhất là 12,9 m3/s (ngày 27/6), lưu lượng nước nhỏ nhất là 10,1 m3/s (ngày 16/6).

- Trạm An Thạnh: Trong tháng 6 năm 2019, tại trạm An Thạnh có 2 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 6 là 62,3 là m3/s, giảm 11,58 m3/s so với tháng trước, giảm 8,65 m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2018 và giảm 2,9 m3/s so với tháng 6 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 80,5 m3/s (ngày 04/6), lưu lượng nước nhỏ nhất là 44,0 m3/s (ngày 21/6).

Về chất lượng nước:

- Chất lượng nước sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Chất lượng nước sông không thay đổi nhiều so với tháng trước.

- Chất lượng nước sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh có thể sử dụng cho cấp nước sinh hoạt. Chất lượng nước sông không thay đổi nhiều so với tháng trước.

Vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên có 4 trạm quan trắc TNN mặt (Ya Yun Hạ, Đức Xuyên, Đại Ninh và Cát Tiên). Kết quả quan trắc cho thấy như sau:

Về mực nước:

- Tại trạm Ya Yun Hạ: Trong tháng 6 năm 2019, tại trạm YaYun Hạ có 08 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 6 là 21,7m3/s, tăng 10,08 m3/s so với tháng trước, giảm 13,42m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 1,49 m3/s so với tháng 6 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 44,3 m3/s (ngày 01/6), lưu lượng nước nhỏ nhất là 6,94 m3/s (ngày 18/6).

- Tại trạm Đức Xuyên: Mực nước trung bình tháng 6 năm 2019 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48748 cm, tăng 67 cm so với tháng trước, tăng 22 cm so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 62 cm so với giá trị tháng 6 trung bình nhiều năm. Giá trị lớn nhất là 48786 cm (ngày 11/6), giá trị nhỏ nhất là 48693 cm (ngày 01/6).

- Tại trạm Đại Ninh: Mực nước trung bình tháng 6 năm 2019 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh là 88009 cm, giảm 14 cm so với tháng trước, tăng 12 cm so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 04 cm so với giá trị trung bình tháng 6 nhiều năm. Giá trị lớn nhất là 88043 cm (ngày 14/6), giá trị nhỏ nhất là 87992 cm (ngày 14/6).

- Tại trạm Cát Tiên: Mực nước trung bình tháng 6 năm 2019 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 12707 cm, tăng 16 cm so với tháng trước, giảm 76 cm so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 72 cm so với giá trị tháng 6 trung bình nhiều năm. Giá trị lớn nhất là 12834 cm (ngày 16/6), giá trị nhỏ nhất là 12574 cm (ngày 02/6).

Về lưu lượng nước:

- Tại trạm Ya Yun Hạ: Trong tháng 6 năm 2019, tại trạm YaYun Hạ có 08 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 6 là 21,7 m3/s, tăng 10,08 m3/s so với tháng trước, giảm 13,42m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 1,49 m3/s so với tháng 6 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 44,3 m3/s (ngày 01/6), lưu lượng nước nhỏ nhất là 6,94 m3/s (ngày 18/6).

- Tại trạm Đức Xuyên: Tháng 6 năm 2019, tại trạm Đức Xuyên có 10 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 6 là 36,5 m3/s, tăng 20,4 m3/s so với tháng trước, tăng 7,21 m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 2,7 m3/s so với tháng 6 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 42,6 m3/s (ngày 15/6), lưu lượng nước nhỏ nhất là 32,9 m3/s (ngày 19/6).

- Tại trạm Đại Ninh: Tháng 6 năm 2019, tại trạm Đại Ninh có 06 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng trung bình tháng 6 là 8,7 m3/s, giảm 4,2 m3/s so với tháng trước, tăng 5,77 m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 2,88 m3/s so với tháng 6 TBNN. Lưu lượng lớn nhất là 15,0 m3/s (ngày 14/6), lưu lượng nhỏ nhất là 2,95 m3/s (ngày 26/6).

- Tại trạm Cát Tiên: Tháng 6 năm 2019, tại trạm Cát Tiên có 14 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng trung bình tháng 6 là 146 m3/s, tăng 4,97 m3/s so với tháng trước, giảm 66,36 m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 17,46 m3/s so với tháng 6 TBNN. Lưu lượng lớn nhất là 197 m3/s (ngày 16/6), lưu lượng nhỏ nhất là 82 m3/s (ngày 03/6).

Về chất lượng nước:

- Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại trạm YaYun Hạ theo chỉ số WQI cho thấy ở đầu tháng, chất lượng nước sông có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần biện pháp xử lí; tuy nhiên, đến giữa tháng do chỉ số TSS tăng dẫn đến chất lượng nước sông bị giảm sút chỉ sử dụng được cho tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.    

- Chất lượng nước sông tại trạm Đức Xuyên bị ô nhiễm nặng do chỉ tiêu Tổng Coliform tăng cao, cần có các biện pháp xử lý thích hợp.

- Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại trạm Đại Ninh theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông bị ô nhiễm nặng cần có những biện pháp xử lý thích hợp.

- Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại trạm Cát Tiên theo chỉ số WQI cho thấy: tại đầu tháng, chất lượng nước sông có thể sử dụng cho tưới tiêu và các mục đích tương đương khác, đến giữa tháng, chất lượng nước sông tăng lên có thể sử dụng cho sinh hoạt nhưng cần biện pháp xử lí phù hợp

Xem chi tiết tại đây


Newer news items:
Older news items: