Sat10162021

Last update01:17:27 AM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 06 năm 2019 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Nam Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính Holecene (qh) và Pleistocene (qp) như sau. Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 6.

1. Tầng chứa nước Holocene (qh):

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 có xu thế hạ so với tháng 5 với 15/22 công trình có mực nước hạ, 5/22 công trình dâng và 5/22 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,42m tại xã Phố An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9-QĐ) và dâng cao nhất là 1,04m tại xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (QT5-QN).
Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,47m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN) và nông nhất là 1,40m tại TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13a-QD).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu thế hạ chiếm ưu thế so với thực đo tháng 6.

2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp):

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 có xu thế dâng hạ không rõ ràng so với tháng 5, với 4/10 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể, 3/10 công trình mực nước hạ và 3/10 công trình có mực nước dâng. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,44m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN) và dâng cao nhất là 0,18m tại xã Điện Hòa, Tx. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (QT4a-QĐ).
Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,20m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN) và nông nhất là 1,71m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT14-QD).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với thực đo tháng 6.

Xem chi tiết tại đây


Newer news items:
Older news items: