Mon11292021

Last update02:00:00 PM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 06 năm 2019 vùng Bắc Trung bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Bắc Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính Holecene (qh) và Pleistocene (qp) như sau. Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 6.

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 có xu thế hạ so với tháng 5. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,86m tại TT. Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (QT2a-HS) và dâng cao nhất là 0,68m tại xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (QT17-QB).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,72m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (QT3a-H) và sâu nhất là 14,32m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (QT2-HĐ).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 6.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 có xu thế hạ so với tháng 5. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 1,19m tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An (QT7-NA) và dâng cao nhất là 0,86m tại xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh (QT2a-HK).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,28m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (QT3b-H) và sâu nhất là 12,78m tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An (QT2a-CC).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu thế không rõ ràng so với mực nước thực đo tháng 6.

Cảnh báo: Mực nước tầng chứa nước qp trong tháng 6 năm 2019 đã xuống đến mức thấp nhất và sớm hơn các năm trước đây ở một số nơi có địa hình cao ven sông Mã của huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị và hộ khai thác sử dụng nước thuộc tầng chứa nước qp nằm trong khu vực mực nước hạ thấp cần chú ý quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nước.

Xem chi tiết tại đây


Newer news items:
Older news items: