Sat10232021

Last update12:17:51 AM GMT

Bản tin Tài nguyên nước mặt tháng 05 năm 2019 Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 2 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.

Về mực nước:

- Trạm Phú Ninh: Mực nước trung bình tháng 5 năm 2019 trên sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh là 3151 cm, giảm 02 cm so với tháng trước, giảm 01 cm so với tháng cùng kỳ năm 2018. Giá trị mực nước lớn nhất là 3170 cm (ngày 23/5), giá trị mực nước nhỏ nhất là 3146 cm (ngày 22/5).

- Trạm An Thạnh: Mực nước trung bình tháng 5 năm 2019 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 327 cm, tăng 02 cm so với giá trị mực nước tháng trước, tăng 04 cm so với tháng cùng kỳ năm 2018 và tăng 06 cm so với giá trị trung bình tháng 5 nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 336 cm (ngày 05/5), giá trị mực nước nhỏ nhất là 319 cm (ngày 27/5).

Về lưu lượng nước:

- Trong tháng 5 năm 2019, tại trạm Phú Ninh tiến hành đo lưu lượng nước 02 lần. Lưu lượng trung bình tháng là 12,8 m3/s, giảm 14,3 m3/s so với tháng trước, giảm 1,07 m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước. Lưu lượng nước lớn nhất là 14,7 m3/s (ngày 02/5), lưu lượng nước nhỏ nhất là 10,8 m3/s (ngày 17/5).

- Trạm An Thạnh: Trong tháng 5 năm 2019, tại trạm An Thạnh có 3 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 5 là 73,8 là m3/s, tăng 2,30 m3/s so với tháng trước, tăng 9,23 m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2018 và tăng 19,3 m3/s so với tháng 5 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 81,8 m3/s (ngày 05/5), lưu lượng nước nhỏ nhất là 62,4 m3/s (ngày 27/5).

Về chất lượng nước:

- Chất lượng nước sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Chất lượng nước sông không thay đổi nhiều so với tháng trước.

- Chất lượng nước sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh có thể sử dụng cho cấp nước sinh hoạt. Chất lượng nước sông không thay đổi nhiều so với tháng trước.

Vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên có 4 trạm quan trắc TNN mặt (Ya Yun Hạ, Đức Xuyên, Đại Ninh và Cát Tiên). Kết quả quan trắc cho thấy như sau:

Về mực nước:

- Tại trạm Ya Yun Hạ: Mực nước trung bình tháng 5 năm 2019 trên sông Yayun tại trạm Ya Yun Hạ là 20787 cm, tăng 06 cm so với tháng trước, giảm 08 cm so với tháng cùng kỳ năm 2018 và giảm 13 cm so với tháng 5 TBNN. Giá trị mực nước lớn nhất là 20850 cm (ngày 27/5), giá trị mực nước nhỏ nhất là 20753 cm (ngày 02/5).

- Tại trạm Đức Xuyên: Mực nước trung bình tháng 5 năm 2019 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48681 cm, giảm 88 cm so với tháng trước, giảm 16 cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 23 cm so với giá trị trung bình tháng 5 nhiều năm. Giá trị lớn nhất là 48747 cm (ngày 23/5), giá trị nhỏ nhất là 48624 cm (ngày 02/5).

- Tại trạm Đại Ninh: Mực nước trung bình tháng 5 năm 2019 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh là 88023 cm, tăng 38 cm so với tháng trước, tăng 16 cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 13 cm so với giá trị trung bình tháng 5 nhiều năm. Giá trị lớn nhất là 88051 cm (ngày 30/5), giá trị nhỏ nhất là 87986 cm (ngày 01/5).

- Tại trạm Cát Tiên: Mực nước trung bình tháng 5 năm 2019 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 12691 cm, giảm 10 cm so với tháng trước, tăng 45 cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 01 cm so với giá trị trung bình tháng 5 nhiều năm. Giá trị lớn nhất là 12787 cm (ngày 17/5), giá trị nhỏ nhất là 12595 cm (ngày 10/5).

Về lưu lượng nước:

- Tại trạm Ya Yun Hạ: Trong tháng 5 năm 2019, tại trạm YaYun Hạ có 05 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 5 là 11,6 m3/s, tăng 2,35 m3/s so với tháng trước, giảm 3,43 m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 2,11 m3/s so với tháng 5 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 16,2 m3/s (ngày 22/5), lưu lượng nước nhỏ nhất là 5,40 m3/s (ngày 03/5).

- Tại trạm Đức Xuyên: Tháng 5 năm 2019, tại trạm Đức Xuyên có 05 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 5 là 16,1 m3/s, tăng 3,78 m3/s so với tháng trước, giảm 1,58 m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 11,1 m3/s so với tháng 5 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 31,1 m3/s (ngày 23/5), lưu lượng nước nhỏ nhất là 9,61 m3/s (ngày 11/5).

- Tại trạm Đại Ninh: Trong tháng 5 năm 2019, tại trạm Đại Ninh có 05 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng trung bình tháng 5 là 12,9 m3/s, tăng 10,4 m3/s so với tháng trước, tăng 8,22 m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 2,19 m3/s so với tháng 5 TBNN. Lưu lượng lớn nhất là 17,4 m3/s (ngày 17/5), lưu lượng nhỏ nhất là 7,77 m3/s (ngày 03/5).

- Tại trạm Cát Tiên: Trong tháng 5 năm 2019, tại trạm Cát Tiên có 6 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng trung bình tháng 5 là 141 m3/s, tăng 9,33 m3/s so với tháng trước, tăng 9,82 m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 2,44 m3/s so với tháng 5 TBNN. Lưu lượng lớn nhất là 167 m3/s (ngày 17/5), lưu lượng nhỏ nhất là 106 m3/s (ngày 25/5).

Về chất lượng nước:

- Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại trạm YaYun Hạ theo chỉ số WQI cho thấy ở đầu tháng, chất lượng nước sông có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt; tuy nhiên, đến giữa tháng do giá trị TSS tăng cao dấn đến chất lượng nước sông bị suy giảm mạnh, cần có những biện pháp xử lý thích hợp.    

- Chất lượng nước sông tại trạm Đức Xuyên bị ô nhiễm nặng do chỉ tiêu Tổng Coliform tăng cao, cần có các biện pháp xử lý thích hợp.

- Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại trạm Đại Ninh theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông bị ô nhiễm nặng do nồng độ các chất NO2-, PO43- , TSS và Tổng Coliform tăng cao, cần có những biện pháp xử lý thích hợp. So với tháng trước, chất lượng nước sông bị suy giảm mạnh.

- Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại trạm Cát Tiên theo chỉ số WQI cho thấy: tại đầu tháng, chất lượng nước sông có thể sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác, đến giữa tháng, chất lượng nước sông bị suy giảm, ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai. So với tháng trước, chất lượng nước sông bị suy giảm.

Xem chi tiết tại đây


Newer news items:
Older news items: