Mon09272021

Last update04:06:29 AM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 05 năm 2019 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Nam Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính Holecene (qh) và Pleistocene (qp) như sau. Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 5.

1. Tầng chứa nước Holocene (qh):

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 có xu thế hạ so với tháng 4. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,65m tại xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (QT5a-QN) và dâng cao nhất là 0,46m tại xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (QT15-QD).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,04m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN) và nông nhất là 1,44m tại TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13a-QD).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 có xu thế dâng không đáng kể so với thực đo tháng 5.

2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp):

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với tháng 4. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,72m tại xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Nam (QT7b-QN).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 7,76m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN) và nông nhất là 1,76m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT14-QD).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với thực đo tháng 5.

Xem chi tiết tại đây


Newer news items:
Older news items: