Tue09282021

Last update04:06:29 AM GMT

Bản tin Tài nguyên nước mặt tháng 04 năm 2019 Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 2 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.

Về mực nước:

- Trạm Phú Ninh: Mực nước trung bình tháng 4 năm 2019 trên sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh là 3153 cm, giảm 01 cm so với tháng trước, có giá trị bằng so với tháng cùng kỳ năm 2018. Giá trị mực nước lớn nhất là 3189 cm (ngày 03/4), giá trị mực nước nhỏ nhất là 3146 cm (ngày 16/4).

- Trạm An Thạnh: Mực nước trung bình tháng 4 năm 2019 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 325 cm, có giá trị bằng giá trị mực nước tháng trước, giảm 03 cm so với tháng cùng kỳ năm 2018 và tăng 04 cm so với giá trị trung bình tháng 4 nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 347 cm (ngày 04/4), giá trị mực nước nhỏ nhất là 312 cm (ngày 25/4).

Về lưu lượng nước:

- Trạm Phú Ninh: Trong tháng 4 năm 2019, tại trạm Phú Ninh tiến hành đo lưu lượng nước 02 lần. Lưu lượng trung bình tháng là 27,0 m3/s, tăng 8,8 m3/s so với tháng trước, tăng 11,6 m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước. Lưu lượng nước lớn nhất là 32,2 m3/s (ngày 03/4), lưu lượng nước nhỏ nhất là 21,8 m3/s (ngày 17/4).

- Trạm An Thạnh: Trong tháng 4 năm 2019, tại trạm An Thạnh có 3 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 3 là 71,5 là m3/s, tăng 10,5 m3/s so với tháng trước, giảm 1,9 m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2018 và tăng 11,57 m3/s so với tháng 4 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 95,9 m3/s (ngày 04/4), lưu lượng nước nhỏ nhất là 57,3 m3/s (ngày 25/4).

Về chất lượng nước:

- Chất lượng nước sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Chất lượng nước sông không thay đổi nhiều so với tháng trước.

- Chất lượng nước sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh có thể sử dụng cho cấp nước sinh hoạt. Chất lượng nước sông không thay đổi nhiều so với tháng trước.

Vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên có 4 trạm quan trắc TNN mặt (Ya Yun Hạ, Đức Xuyên, Đại Ninh và Cát Tiên). Kết quả quan trắc cho thấy như sau:

Về mực nước:

- Tại trạm Ya Yun Hạ: Mực nước trung bình tháng 4 năm 2019 trên sông Yayun tại trạm Ya Yun Hạ là 20781 cm, tăng 08 cm so với tháng trước, tăng 05 cm so với tháng cùng kỳ năm 2018 và giảm 04 cm so với tháng 4 TBNN. Giá trị mực nước lớn nhất là 20858 cm (ngày 23/4), giá trị mực nước nhỏ nhất là 20753 cm (ngày 15/4).

- Tại trạm Đức Xuyên: Mực nước trung bình tháng 4 năm 2019 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48769 cm, tăng 15 cm so với tháng trước, tăng 106 cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 117 cm so với giá trị trung bình tháng 4 nhiều năm. Giá trị lớn nhất là 48845 cm (ngày 04/4), giá trị nhỏ nhất là 48729 cm (ngày 29/4).

- Tại trạm Đại Ninh: Mực nước trung bình tháng 4 năm 2019 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh là 87985 cm, giảm 02 cm so với tháng trước, tăng 01 cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 03 cm so với giá trị trung bình tháng 4 nhiều năm. Giá trị lớn nhất là 88008 cm (ngày 16/4), giá trị nhỏ nhất là 87961 cm (ngày 29/4).

- Tại trạm Cát Tiên: Mực nước trung bình tháng 4 năm 2019 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 12701 cm, tăng 25 cm so với tháng trước, tăng 33 cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 49 cm so với giá trị trung bình tháng 4 nhiều năm. Giá trị lớn nhất là 12801 cm (ngày 21/4), giá trị nhỏ nhất là 12623 cm (ngày 08/4).

Về lưu lượng nước:

- Tại trạm Ya Yun Hạ: Trong tháng 4 năm 2019, tại trạm YaYun Hạ có 03 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 4 là 9,3 m3/s, tăng 0,30 m3/s so với tháng trước, tăng 2,72 m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 2,77 m3/s so với tháng 4 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 12,5 m3/s (ngày 13/4), lưu lượng nước nhỏ nhất là 6,77 m3/s (ngày 23/4).

- Tại trạm Đức Xuyên: Tháng 4 năm 2019, tại trạm Đức Xuyên có 03 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 4 là 12,3 m3/s, giảm 39,3 m3/s so với tháng trước, tăng 3,4 m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 3,6 m3/s so với tháng 4 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 14,2 m3/s (ngày 23/4), lưu lượng nước nhỏ nhất là 10,8 m3/s (ngày 14/4).

- Tại trạm Đại Ninh: Tháng 4 năm 2019, tại trạm Đại Ninh có 02 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng trung bình tháng 4 là 2,46 m3/s, giảm 2,85 m3/s so với tháng trước, giảm 0,72 m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 1,33 m3/s so với tháng 4 TBNN. Lưu lượng lớn nhất là 3,22 m3/s (ngày 11/4), lưu lượng nhỏ nhất là 1,70 m3/s (ngày 24/4).

- Tại trạm Cát Tiên: Tháng 4 năm 2019, tại trạm Cát Tiên có 3 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng trung bình tháng 4 là 131,3 m3/s, tăng 3,0 m3/s so với tháng trước, tăng 39,0 m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 34,4 m3/s so với tháng 4 TBNN. Lưu lượng lớn nhất là 175 m3/s (ngày 21/4), lưu lượng nhỏ nhất là 101,0 m3/s (ngày 11/4).

Về chất lượng nước:

- Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại trạm YaYun Hạ theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Chất lượng nước sông không thay đổi nhiều so với tháng trước.

- Chất lượng nước sông tại trạm Đức Xuyên bị ô nhiễm nặng do chỉ tiêu Tổng Coliform cao bất thường.

- Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại tại trạm Đại Ninh theo chỉ số WQI cũng cho thấy vào đầu tháng, chất lượng nước sông có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp; đến giữa tháng, chất lượng nước sông được cải thiện, có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. So với tháng trước, chất lượng nước sông không thay đổi nhiều.

- Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại trạm Cát Tiên theo chỉ số WQI cũng cho thấy: tại đầu tháng, chất lượng nước sông có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, đến giữa tháng, chất lượng nước sông bị suy giảm, có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp. Chất lượng nước sông được cải thiện tốt hơn so với tháng trước.

Xem chi tiết tại đây


Newer news items:
Older news items: