Mon04122021

Last update11:50:42 PM GMT

Bản tin Tài nguyên nước mặt tháng 03 năm 2019 Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 2 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.

Về mực nước:

- Trạm Phú Ninh: Mực nước trung bình tháng 3 năm 2019 trên sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh là 3154 cm, giảm 01 cm so với tháng trước, tăng 04 cm so với tháng cùng kỳ năm 2018. Giá trị mực nước lớn nhất là 3197 cm (ngày 23/3), giá trị mực nước nhỏ nhất là 3148 cm (ngày 31/3);

- Trạm An Thạnh: Mực nước trung bình tháng 3 năm 2019 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 325 cm, giảm 04 cm so với tháng trước, tăng 03 cm so với tháng cùng kỳ năm 2018 và tăng 03 cm so với giá trị tháng 3 trung bình nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 332 cm (ngày 23/3), giá trị mực nước nhỏ nhất là 308 cm (ngày 26/3).

Về lưu lượng nước:

- Trạm Phú Ninh: Trong tháng 3 năm 2019, tại trạm Phú Ninh tiến hành đo lưu lượng nước 03 lần. Lưu lượng trung bình tháng là 18,2 m3/s, tăng 4,2 m3/s so với tháng trước, tăng 11,2 m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước. Lưu lượng nước lớn nhất là 24,0 m3/s (ngày 24/3), lưu lượng nước nhỏ nhất là 13,7 m3/s (ngày 13/3).

- Trạm An Thạnh: Trong tháng 3 năm 2019, tại trạm An Thạnh có 3 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 3 là 61,1 là m3/s, giảm 8,7 m3/s so với tháng trước, giảm 4,3 m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2018 và tăng 2,09 m3/s so với tháng 3 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 71,2 m3/s (ngày 15/3), lưu lượng nước nhỏ nhất là 52,4 m3/s (ngày 26/3).

Về chất lượng nước:

- Chất lượng nước sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Chất lượng nước sông không thay đổi nhiều so với tháng trước.

- Chất lượng nước sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh có thể sử dụng cho cấp nước sinh hoạt. Chất lượng nước sông tốt hơn tháng trước.

Vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên có 4 trạm quan trắc TNN mặt (Ya Yun Hạ, Đức Xuyên, Đại Ninh và Cát Tiên). Kết quả quan trắc cho thấy như sau:

Về mực nước:

- Tại trạm Ya Yun Hạ: Mực nước trung bình tháng 3 năm 2019 trên sông Yayun tại trạm Ya Yun Hạ là 20773 cm, tăng 01 cm so với tháng trước, giảm 08 cm so với tháng cùng kỳ năm 2018 và giảm 06 cm so với tháng 3 TBNN. Giá trị mực nước lớn nhất là 20815 cm (ngày 21/3), giá trị mực nước nhỏ nhất là 20753 cm (ngày 19/3).

- Tại trạm Đức Xuyên: Mực nước trung bình tháng 3 năm 2019 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48754 cm, giảm 06 cm so với tháng trước, tăng 34 cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 99 cm so với giá trị trung bình tháng 3 nhiều năm. Giá trị lớn nhất là 48804 cm (ngày 08/3), giá trị nhỏ nhất là 48686 cm (ngày 31/3).

- Tại trạm Đại Ninh: Mực nước trung bình tháng 3 năm 2019 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh là 87987 cm, tăng 8 cm so với tháng trước, giảm 4 cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 18 cm so với giá trị tháng 3 trung bình nhiều năm. Giá trị lớn nhất là 88027 cm (ngày 10/3), giá trị nhỏ nhất là 87969 cm (ngày 30/3).

- Tại trạm Cát Tiên: Mực nước trung bình tháng 3 năm 2019 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 12676 cm, tăng 62 cm so với tháng trước, giảm 61 cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 45 cm so với giá trị trung bình tháng 3 nhiều năm. Giá trị lớn nhất là 12769 cm (ngày 9/3), giá trị nhỏ nhất là 12599 cm (ngày 15/3).

Về lưu lượng nước:

- Tại trạm Ya Yun Hạ: Trong tháng 3 năm 2019, tại trạm YaYun Hạ có 03 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 3 là 9,0 m3/s, giảm 1,90 m3/s so với tháng trước, giảm 3,83 m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 0,04 m3/s so với tháng 3 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 10,7 m3/s (ngày 20/3), lưu lượng nước nhỏ nhất là 7,42 m3/s (ngày 04/3)

- Tại trạm Đức Xuyên: Tháng 3 năm 2019, tại trạm Đức Xuyên có 02 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 3 là 52,2 m3/s, giảm 0,6 m3/s so với tháng trước, tăng 14,1 m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 26,1 m3/s so với tháng 3 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 55,1 m3/s (ngày 07/3), lưu lượng nước nhỏ nhất là 48,0 m3/s (ngày 25/3).

- Tại trạm Đại Ninh: Tháng 3 năm 2019, tại trạm Đại Ninh có 02 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng trung bình tháng 3 là 5,31 m3/s, tăng 3,36 m3/s so với tháng trước, tăng 3,63 m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 3,68 m3/s so với tháng 3 TBNN. Lưu lượng lớn nhất là 9,32 m3/s (ngày 10/3), lưu lượng nhỏ nhất là 1,29 m3/s (ngày 22/3).

- Tại trạm Cát Tiên: Tháng 3 năm 2019, tại trạm Cát Tiên có 3 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng trung bình tháng 3 là 128,3 m3/s, tăng 53,0 m3/s so với tháng trước, giảm 37,7 m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 17,3 m3/s so với tháng 3 TBNN. Lưu lượng lớn nhất là 146 m3/s (ngày 11/3), lưu lượng nhỏ nhất là 110,0 m3/s (ngày 24/3).

Về chất lượng nước:

- Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại trạm Ya Yun Hạ theo chỉ số WQI cho thấy đầu tháng chất lượng nước sông có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Chất lượng nước sông tốt hơn so với tháng trước.

- Chất lượng nước sông tại trạm Đức Xuyên bị ô nhiễm do chỉ tiêu Tổng Coliform cao. Chất lượng nước sông không thay đổi so với tháng trước.

- Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại trạm Đại Ninh theo chỉ số WQI cũng cho thấy chất lượng nước sông có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Chất lượng nước sông đã tốt hơn so với tháng trước.

- Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại trạm Cát Tiên theo chỉ số WQI cũng cho thấy: đầu tháng, chất lượng nước sông có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp, nhưng đến giữa tháng, chất lượng nước bị ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai. Chất lượng nước sông đã bị suy giảm nhiều so với tháng trước.

Xem chi tiết tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: