Fri03052021

Last update02:00:00 PM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 02 năm 2019 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Nam Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính Holecene (qh) và Pleistocene (qp). Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 2.

Tầng chứa nước Holocene (qh):

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 có xu thế hạ so với tháng. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 1,05m tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (QT6a-QN).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 6,29m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN) và nông nhất là 0,88m tại xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (QT16b-QD).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 có xu thế hạ so với thực đo tháng 2.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp):

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 có xu thế hạ so với tháng 1. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,31m tại xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (QT4b-QN). Trong tháng 2, mực nước trung bình tháng sâu nhất là 5,79m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN) và nông nhất là 1,16m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT14-QD).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 so với thực đo tháng 2 có xu thế hạ, với 10/10 công trình có mực nước hạ.

Chi tiết xem tại đây


Newer news items:
Older news items: