Wed11132019

Last update12:25:46 AM GMT

Bản tin Tài nguyên nước mặt tháng 01 năm 2019 Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 2 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.

Về mực nước:

- Trạm Phú Ninh:

Mực nước trung bình tháng 1 năm 2019 trên sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh là 3183 cm, giảm 28 cm so với tháng trước, tăng 10 cm so với tháng cùng kỳ năm 2018. Giá trị mực nước lớn nhất là 3237 cm (ngày 22/I), giá trị mực nước nhỏ nhất là 3155 cm (ngày 12/I);

- Trạm An Thạnh: Mực nước trung bình tháng 1 năm 2019 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 344 cm, giảm 26 cm so với tháng trước, tăng 11 cm so với tháng cùng kỳ năm 2018 và tăng 19 cm so với giá trị trung bình tháng 1 nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 404 cm (ngày 2/I), giá trị mực nước nhỏ nhất là 307 cm (ngày 25/I).

Về chất lượng nước:

- Chất lượng nước sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Chất lượng nước sông không thay đổi nhiều so với tháng trước.

- Đầu tháng chất lượng nước sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh có thể sử dụng cho cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp, đến giữa tháng chất lượng nước tốt hơn, có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Chất lượng nước sông tốt hơn tháng trước.

Vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên có 4 trạm quan trắc TNN mặt (Ya Yun Hạ, Đức Xuyên, Đại Ninh và Cát Tiên). Kết quả quan trắc cho thấy như sau:

Về mực nước:

- Tại trạm Ya Yun Hạ: Mực nước trung bình tháng 1 năm 2019 trên sông Yayun tại trạm Ya Yun Hạ là 20780 cm, giảm 77 cm so với tháng trước, giảm 47 cm so với tháng cùng kỳ năm 2018 và giảm 23 cm so với giá trị trung bình tháng 1 nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 20834 cm (ngày 13/I), giá trị mực nước nhỏ nhất là 20754 (ngày 10/I).

- Tại trạm Đức Xuyên: Mực nước trung bình tháng 1 năm 2019 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48769 cm, giảm 8 cm so với tháng trước, tăng 34 cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 77 cm so với giá trị trung bình tháng 1 nhiều năm. Giá trị lớn nhất là 48845 cm (ngày 4/I), giá trị nhỏ nhất là 48729 cm (ngày 29/I).

- Tại trạm Đại Ninh: Mực nước trung bình tháng 1 năm 2019 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh là 88012 cm, giảm 41 cm so với tháng trước, giảm 1 cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 19 cm so với giá trị trung bình tháng 1 nhiều năm. Giá trị lớn nhất là 88107 cm (ngày 3/I), giá trị nhỏ nhất là 87980 cm (ngày 31/I).

- Tại trạm Cát Tiên: Mực nước trung bình tháng 1 năm 2019 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 12627 cm, giảm 101 cm so với tháng trước, giảm 61 cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 14 cm so với giá trị trung bình tháng 1 nhiều năm. Giá trị lớn nhất là 12664 cm (ngày 1/I), giá trị nhỏ nhất là 12584 cm (ngày 17/I).

Về chất lượng nước:

- Đầu tháng chất lượng nước sông Yayun tại trạm Ya Yun Hạ có thể sử dụng cho cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp, đến giữa tháng chất lượng nước tốt hơn, có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Chất lượng nước sông không thay đổi nhiều so với tháng trước.

- Chất lượng nước sông tại trạm Đức Xuyên bị ô nhiễm do chỉ tiêu Tổng Coliform cao. Chất lượng nước sông không được cải thiện so với tháng trước.

- Chất lượng nước sông tại trạm Đại Ninh cho thấy đầu tháng chất lượng nước sông bị ô nhiễm nặng cần các biện pháp xử lí trong tương lai, đến giữa tháng chất lượng nước đã được cải thiện và có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp. Chất lượng nước sông đã được cải thiện tốt hơn so với tháng trước.

- Chất lượng nước sông tại trạm Cát Tiên cho thấy đầu tháng chất lượng nước sông có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp, đến giữa tháng chất lượng nước có phần giảm và có thể sử dụng cho tưới tiêu và các mục đích tương đương khác. Chất lượng nước sông đã được cải thiện tốt hơn so với tháng trước.

Xem chi tiết tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: