Sun02282021

Last update05:41:13 AM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 01 năm 2019 vùng Bắc Trung bộ

Vùng Bắc Trung Bộ có đã có 46 công trình quan trắc tài nguyên nước xây dựng và đưa vào vận hành từ tháng 3 năm 2011 tại Thanh hóa và Hà Tĩnh. Năm 2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã thi công và đưa vào vận hành 121 công trình quan trắc ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị và Thừa Thiên Huế nhằm hoàn thiện mạng lưới quan trắc phục vụ công tác quản lý tài nguyên NDĐ cho cả vùng Bắc trung Bộ.

Trong bản tin tài nguyên nước tháng chúng tôi tiến hành đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước tại tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh của các tầng chứa nước chính Holecene (qh) và Pleistocene (qp).

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 2 và tháng 3 năm 2019. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

TẦNG CHỨA NƯỚC HOLOCENE (QH)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1/2019 có xu thế hạ so với tháng 12/2018 với 39/66 công trình có mực nước hạ, 15/66 công trình có mực nước dâng và 12/66 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,82m tại xã Quang Phong, huyện Thái Hòa, tỉnh Nghệ An (QT1a-HĐ) và dâng cao nhất là 0,37m tại xã Quỳnh Dị, Tx. Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An (QT1-NA).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,14m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (QT7-HT) và sâu nhất là 13,74m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (QT2-HĐ).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1 so với cùng thời điểm 1 năm trước trên toàn vùng Bắc Trung Bộ và 5 năm tại 2 tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh có xu thế dâng. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước và 5 năm trước lần lượt là 1,09m tại xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (QT16a-QB) và 0,73m tại xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa (QT13-TH).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 1 với 42/66 công trình có mực nước hạ, 16/66 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 8/66 công trình có mực nước dâng.

TẦNG CHỨA NƯỚC PLEISTOCENE (QP)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1/2019 có xu thế hạ so với tháng 12/2018 với 42/71 công trình có mực nước hạ, 17/71 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 12/71 công trình có mực nước dâng. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,88m tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị (QT6-QT) và dâng cao nhất là 0,8m tại phường Hưng Dũng, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An (QT13b-NA).

Mực nước trung bình tháng nông nhất trên mặt đất là 0,01m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (QT3b-H) và sâu nhất là 12,7m tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An (QT2a-CC).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1 so với cùng thời điểm 1 năm trước trên toàn vùng Bắc Trung Bộ có xu thế dâng và tại 2 tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh có xu thế hạ so với 5 năm trước được thể hiện chi tiết trong bảng 4, 5 và hình 7, 8. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước và 5 năm trước lần lượt là 0,46m tại xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn (QT1b-HS) và 2,03m tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương (QT12a-TH) tỉnh Thanh Hóa.

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 1 với 54/71 công trình có mực nước hạ, 14/71 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 3/71 công trình có mực nước dâng.

Xem chi tiết tại đây


Newer news items:
Older news items: