Mon07222019

Last update06:09:01 AM GMT

Danh sách hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2018

Quyết định số 34/QĐ-TNNQG ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Hội đồng Tuyển dụng viên chức Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia về danh sách hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2018.
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6, Thông tư số 15/2012/TT-BNV; Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét tuyển viên chức ngày 05 tháng 02 năm 2018 về việc xét hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2018.
Hội đồng tuyển dụng viên chức, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quyết định công nhận hồ sơ của bà Vũ Thị Hằng, Kỹ sư Quản lý tài nguyên môi trường đủ điều kiện xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2018.
34
342

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: