Fri07202018

Last update08:47:43 AM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 5 năm 2018 vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ có đã có 46 công trình quan trắc tài nguyên nước xây dựng và đưa vào vận hành từ tháng 3 năm 2011 tại Thanh hóa và Hà Tĩnh. Năm 2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã thi công và đưa vào vận hành 121 công trình quan trắc ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị và Thừa Thiên Huế nhằm hoàn thiện mạng lưới quan trắc phục vụ công tác quản lý tài nguyên NDĐ cho cả vùng Bắc trung Bộ. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm hai tầng chứa nước chính Holecene (qh) và Pleistocene (qp). Nhìn chung diễn biến mực nước trung bình tháng 5 cả hai tầng trong vùng có xu thế hạ so với tháng 4. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất dự báo mực nước trong tháng 6, 7 tại 2 tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh như sau:

Dự báo mực nước trong tháng 6 tầng chứa nước Holecene (qh) có xu thế dâng và dâng hạ không đáng kể so với thực đo tháng 5 tại tỉnh Thanh Hóa, tuy nhiên khu vực tỉnh Hà Tĩnh mực nước có xu thế hạ. Đối với tầng chứa nước Pleistocene (qp) khu vực tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh dự báo mực nước trong tháng 6 có xu thế hạ thấp so với mực nước thực đo tháng 5.

Chi tiết xem tại đây