Tue10262021

Last update12:17:51 AM GMT

Ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước mặt

Trưởng ban: Nguyễn Ngọc Hà
Điện Thoại: 04 37558179
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Theo Quyết định số 226/QĐ-TNNQG ngày 02 tháng 12 năm 2013, Ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước mặt là tổ chức trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, có chức năng tham mưu, giúp Tổng Giám đốc Trung tâm quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về điều tra cơ bản, bảo vệ tài nguyên nước mặt.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch và các biện pháp thực hiện  điều tra cơ bản và bảo vệ tài nguyên nước mặt theo chức năng của Trung tâm trình Tổng Giám đốc.

2. Đề xuất các đề án, dự án, nhiệm vụ và đề tài nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ về điều tra cơ bản, bảo vệ tài nguyên nước mặt trình Tổng Giám đốc.

3. Chủ trì kiểm tra định kỳ, đột xuất về kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ  và nội dung thực hiện nhiệm vụ điều tra cơ bản bảo vệ tài nguyên nước mặt do các đơn vị trực thuộc Trung tâm thực hiện; trình Tổng Giám đốc các vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện các đề án, dự án.

4. Chủ trì thẩm định nội dung chuyên môn và thường trực Hội đồng nghiệm thu hồ sơ sản phẩm các đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra cơ bản, bảo vệ tài nguyên nước mặt do các đơn vị trực thuộc Trung tâm thực hiện.

5. Hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ điều tra cơ bản, bảo vệ tài nguyên nước mặt đối với các đơn vị trực thuộc Trung tâm.

6. Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, đề án, dự án điều tra cơ bản, bảo vệ tài nguyên nước mặt định kỳ năm năm và hàng năm do các đơn vị trực thuộc Trung tâm thực hiện.

7. Tham gia xây dựng chiến lược tài nguyên nước; quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước; công nghệ sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về điều tra cơ bản, bảo vệ tài nguyên nước mặt theo chức năng của Trung tâm.

8. Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, vận hành mạng quan trắc tài nguyên nước mặt; việc xây dựng, trao đổi, cung cấp thông tin, dữ liệu điều tra cơ bản và bảo vệ tài nguyên nước mặt.

9. Phối hợp thực hiện hợp tác quốc tế về điều tra cơ bản, bảo vệ tài nguyên nước mặt theo phân công của Tổng Giám đốc.

10. Thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ và các đề tài nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ về điều tra cơ bản, bảo vệ tài nguyên nước mặt theo phân công của Tổng Giám đốc.

11. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước mặt có Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban. Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các nhiệm vụ được giao và điều hành mọi hoạt động của Ban. Phó Trưởng ban giúp việc Trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Các chuyên viên thực hiện chế độ làm việc theo quy định, quy chế hiện hành; chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo Ban phân công.