Thu03212019

Last update06:09:01 AM GMT

Council accepted results of the first 6 months 2016 mission "national monitoring of water resources" by CB & DB TNN

toan_canh1Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu

Pm on 26/07/2016 at the Center for Planning and Investment Council meeting happening TNNQG acceptance test results of the first 6 months 2016 mission, "National monitoring of water resources", by CB & DB Center TNN implementation. Attending the acceptance by Mr. Trieu Duc Huy - Deputy General Director of Planning and Investment Center TNNQG, and representatives of the relevant committee of the Center for National Planning and Training TNN.

Council listened Hoang Thi Thu Ha - Head Warning forecasting groundwater resources report presents results of national monitoring tasks of water resources in 2016 the first 6 months of the Centre.The goal of the project is to update the database monitoring TNN ensure continuity of service and management of water resources calculation; characterized detect dynamics, evolution of the elements to be monitored TNN alerts, forecasting, timely warning. Assessment of changes in water resources, forecast trends changing water levels monthly and quarterly.The mission of the project is to develop ToR for national monitoring of the 2016 Water Resources Center Warning and Forecasting water resources projects approved by competent authorities; Synthesis database national monitoring of groundwater resources of 5 regions in the country monitoring; Document quality assessment monitoring water resources in the area of ​​monitoring quarterly basis; Synthesis, process monitoring data, the assessment of changes, trends in water resources and establish forecasts, warning the regions water resources monitoring network monitoring of national water resources; Yearbooks compiled and water resources in 2015; Compiling the newsletter announcement, forecasting and warning of underground water resources monthly, quarterly and 2015; Compiling the newsletter announcement surface water resources monthly, quarterly and 2015; Report revised results, adjust the minutes document surface water resources monitoring in 2015; The forecast total flow on the Sre Pok river basins; Statistical indicators of environmental resources by 2015; Aggregated summary report and a summary report to perform the tasks of monitoring national accounts 2016 Water Resources Center Warning and Forecasting water resources.Results Center Warning and Forecast of Water Resources has done: Evaluation results rectification and correction records document the monitoring of water resources in 2015; Implementation of the collection, synthesis and analysis of documents in missions Forecasting surface water resources in the Sre Pok river basins; Business notifications, alerts and forecasts of water resources has been completed on schedule and the volume delivered, ensuring quality and technical requirements; Three months of the year has compiled the information message, forecasts and warnings for underground water resources; Monitoring results have been evaluated, aggregated and included in the newsletter, alerts and forecasts of water resources in the newsletter monthly, quarterly and year sent to the Department of Natural Resources and Environment.At the acceptance, the members of the Board has evaluated the effectiveness of the project and acceptance uniform. The acceptance took place successfully.Here are some pictures of the Board:

o_chucÔng Đinh Ngọc Chức - Phó Trưởng ban Kế hoạch Tài chính đọc Quyết định thành lập hội đồng

o_HuyÔng Triệu Đức Huy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

B_Ha_gdBà Nguyễn Thị Hạ - Giám đốc Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước phát biểu tại buổi nghiệm thu

o_quangÔng Bạch Ngọc Quang - Trưởng ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước dưới đất tham dự Hội đồng nghiệm thu

b_HaBà Hoàng Thị Thu Hà - Trưởng phòng Cảnh báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất trình bày báo cáo

toan_canh1Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu

(TTDLQH&ĐTTNN)