Sat01162021

Last update12:44:26 AM GMT

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc


Liên đoàn trưởng: ThS. Nguyễn Văn Kềnh
Điện thoại: 024. 85873854
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phó Liên đoàn trưởng: Nguyễn Đỗ Lĩnh
Điện thoai: 024.37543060
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phó Liên đoàn trưởng: Nguyễn Chí Nghĩa
Điện thoai: 024.32191920
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Địa chỉ: Số10, ngõ 42, Phố Trần Cung, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Điện Thoại: 024.37551334
Fax: 024.37560035

Theo Quyết định số 298 /QĐ-TNNQG ngày 30 tháng 12 năm 2013, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, có chức năng lập quy hoạch và điều tra cơ bản tài nguyên nước trên địa bàn các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên - Huế trở ra (gọi tắt là các tỉnh miền Bắc); cung cấp các dịch vụ công về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Trình Tổng Giám đốc chương trình, đề án, dự án, kế hoạch năm năm và hàng năm về công tác quy hoạch, điều tra cơ bản, quan trắc và bảo vệ tài nguyên nước theo chức năng của Liên đoàn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

 2. Lập nhiệm vụ và thực hiện xây dựng quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh, bao gồm: phân bổ nguồn nước; bảo vệ tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.

 3. Thực hiện điều tra cơ bản và bảo vệ tài nguyên nước:

 a) Điều tra, đánh giá tài nguyên nước, gồm có: Lập bản đồ đặc trưng lưu vực sông, bản đồ đặc trưng các sông, suối, hồ, đầm, phá; bản đồ địa chất thủy văn; bản đồ tài nguyên nước, bản đồ phân vùng chất lượng nguồn nước, các bản đồ chuyên đề về tài nguyên nước; đánh giá, phân loại số lượng và chất lượng các nguồn nước; tình hình ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt, nhiễm mặn nguồn nước; tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên nước và các tác hại do nước gây ra; xác định khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước; dòng chảy tối thiểu trong sông, ngưỡng khai thác đối với các tầng chứa nước, khu vực cần cấm hoặc hạn chế khai thác nước; khả năng bổ sung nhân tạo nước dưới đất;

 b) Kiểm kê tài nguyên nước;

 c) Điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng, tài nguyên nước, xả nước thải, khí thải, chất thải khác vào nguồn nước;

 d) Xác định và xây dựng hành lang bảo vệ các nguồn nước; đánh giá khả năng tự bảo vệ các tầng chứa nước.

4. Xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống quan trắc, giám sát tài nguyên nước; thu thập, chỉnh lý và lưu trữ các thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước, thực hiện nhiệm vụ cảnh báo và dự báo tài nguyên theo phân công của Tổng Giám đốc.

5. Lưu trữ tài liệu về quy hoạch và điều tra cơ bản tài nguyên nước; trao đổi, cung cấp thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước theo quy định và phân công của Tổng Giám đốc.

6. Ứng dụng, triển khai công nghệ sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt.

7. Điều tra, nghiên cứu địa nhiệt, nước nóng, nước khoáng và điều tra cơ bản địa chất công trình, các hiện tượng địa động lực công trình, các tai biến địa chất liên quan đến nước theo phân công của Tổng Giám đốc.

8. Tham gia xây dựng chiến lược tài nguyên nước, quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về quy hoạch, điều tra, đánh giá và quan trắc tài nguyên nước.

9. Tham gia thẩm định các dự án điều tra, quy hoạch tài nguyên nước, các dự án chuyển nước giữa các lưu vực sông lớn, các dự án đầu tư có liên quan đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải và chất thải vào nguồn nước.

10. Thực hiện các hoạt động dịch vụ về quy hoạch, điều tra, đánh giá, khai thác sử dụng, quan trắc, cảnh báo và dự báo tài nguyên nước; xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch và điều tra cơ bản tài nguyên nước; phân tích, đánh giá chất lượng nước; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước; điều tra, khảo sát và thăm dò khoáng sản; khảo sát địa vật lý, địa chất công trình, địa kỹ thuật; đo đạc bản đồ; điều tra xả thải và đánh giá tác động môi trường; các dịch vụ về tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn thẩm định trong các lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường, địa chất khoáng sản, địa chất công trình, đo đạc bản đồ và các dịch vụ khác liên quan đến tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ về tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc.

12. Tham gia đào tạo, tập huấn kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ quy hoạch, điều tra, đánh giá, quan trắc, dự báo và bảo vệ tài nguyên nước.

13. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc.

14. Quản lý tài chính, tài sản thuộc Liên đoàn; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III đối với các đơn vị trực thuộc Liên đoàn theo quy định của pháp luật.

15. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm.

16. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức số người làm việc theo chức danh nghề nghiệp; quản lý viên chức, người lao động thuộc Liên đoàn theo phân công của Tổng Giám đốc và theo quy định của pháp luật.

17. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng Giám đốc.

Lãnh đạo Liên đoàn

1. Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc có Liên đoàn trưởng và không quá 03 Phó Liên đoàn trưởng.

2. Liên đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về mọi hoạt động của Liên đoàn; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc Liên đoàn; xây dựng quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Liên đoàn.

3. Phó Liên đoàn trưởng giúp việc Liên đoàn trưởng, chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng về các lĩnh vực công tác được phân công.

Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng.

2. Phòng Kế hoạch.

3. Phòng Tài chính - Kế toán.

4. Phòng Quy hoạch tài nguyên nước.

5. Phòng Điều tra tài nguyên nước mặt.

6. Phòng Điều tra tài nguyên nước dưới đất.

7. Phòng Quan trắc tài nguyên nước.

8. Phòng Phân tích thí nghiệm.

9. Đoàn tài nguyên nước Đông Bắc (trụ sở tại thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

10. Đoàn tài nguyên nước Tây Bắc (trụ sở tại huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội).

11. Đoàn tài nguyên nước Việt Bắc (trụ sở tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên).

12. Đoàn tài nguyên nước Đồng bằng sông Hồng (trụ sở tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

13. Đoàn tài nguyên nước Bắc Trung Bộ (trụ sở tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

14. Đoàn tài nguyên nước Duyên hải Bắc Trung Bộ (trụ sở tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Các đơn vị quy định từ khoản 9 đến khoản 14 Điều này là các đơn vị trực thuộc Liên đoàn, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Chi tiết xem tại:

http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=256&tmpl=component&format=raw&Itemid=17