Mon04122021

Last update11:50:42 PM GMT

Đề án: “Điều tra nguồn nước dưới đất vùng núi Trung Bộ và Tây Nguyên - pha III”

- Tỉnh Kon Tum (vùng Ia Chim): 4/4 lỗ khoan có nước với lưu lượng thực bơm 864m3/ngày, cung cấp cho khoảng người 14.400 người; đã bàn giao 4 lỗ khoan và 4 máy bơm điện cho địa phương quản lý khai thác sử dụng;

- Tỉnh Gia Lai (vùng Ia Kreng và Đăk Tơ Ver): 9/9 lỗ khoan có nước với lưu lượng thực bơm 1.366m3/ngày, cung cấp cho người 22.766 người; bàn giao 9 lỗ khoan, 8 máy bơm điện và 1 lỗ khoan khai thác tự chảy cho địa phương quản lý khai thác sử dụng;

- Tỉnh Đăk Lăk (vùng Ea Rok): 4/4 lỗ khoan có nước với lưu lượng thực bơm 694m3/ngày, cung cấp cho 11.566 người; bàn giao 3 lỗ khoan và 3 máy bơm điện cho địa phương quản lý khai thác sử dụng;

- Tỉnh Đăk Nông (vùng Gia Nghĩa): 3/3 lỗ khoan có nước với lưu lượng thực bơm 162m3/ngày, cung cấp cho 2.700 người; đã bàn giao 3 lỗ khoan và 1 máy bơm điện cho địa phương quản lý khai thác sử dụng;

- Tỉnh Lâm Đồng (vùng Lộc Nga và Đinh Trang Hoà): 6/6 lỗ khoan có nước với lưu lượng thực bơm 1.313m3/ngày, cung cấp cho 21.883 người; đã bàn giao 6 lỗ khoan cho địa phương quản lý khai thác sử dụng;

- Tỉnh Bình Thuận (vùng Mương Mán và Măng Tố): 10/12 lỗ khoan có nước với lưu lượng thực bơm 855m3/ngày, cung cấp cho 14.250 người; đã bàn giao 6 lỗ khoan, 5 máy bơm điện và 1 máy bơm tay cho địa phương quản lý khai thác sử dụng;

- Tỉnh Khánh Hòa (vùng Sông Cầu): 3/3 lỗ khoan có nước với lưu lượng thực bơm 247m3/ngày, cung cấp cho 4.116 người; đã bàn giao 3 lỗ khoan và 2 máy bơm điện cho địa phương quản lý khai thác sử dụng;

- Tỉnh Phú Yên (vùng Xuân Quang): 3/3 lỗ khoan có nước ới lưu lượng thực bơm 101m3/ngày, cung cấp cho 1.683 người; đã bàn giao 1 lỗ khoan và 1 máy bơm điện cho địa phương quản lý khai thác sử dụng;

- Tỉnh Bình Định (vùng Tây Thuận): 3/5 lỗ khoan có nước với lưu lượng thực bơm 299m3/ngày, cung cấp cho 4.983 người; đã bàn giao 3 lỗ khoan và 3 máy bơm điện cho địa phương quản lý khai thác sử dụng;

- Tỉnh Quảng Ngãi (vùng Bình Thạnh): 2/4 lỗ khoan có nước ngọt với lưu lượng thực bơm 547m3/ngày, cung cấp cho 9.116 người; đã bàn giao 2 lỗ khoan và 2 máy bơm điện cho địa phương quản lý khai thác sử dụng;

- Tỉnh Quảng Nam (vùng Duy Tân): 3/3 lỗ khoan có nước ới lưu lượng thực bơm 864m3/ngày, cung cấp cho 14.400 người; đã bàn giao 3 lỗ khoan và 3 máy bơm điện cho địa phương quản lý khai thác sử dụng;

- Thành phố Đà Nẵng (vùng Hòa Phước): 3/3 lỗ khoan có nước với lưu lượng thực bơm 882m3/ngày, cung cấp cho 14.700 người; đã bàn giao 3 lỗ khoan cho địa phương quản lý.


Newer news items:
Older news items: