Fri12032021

Last update03:11:03 AM GMT

Hội nghị quốc tế “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước- Lý thuyết và thực tiễn”

 

Hội nghị không hạn chế đối tượng tham gia và khuyến khích các báo cáo trình bày tại hội nghị. Thời hạn nộp báo cáo tóm tắt vào ngày 01 tháng 3 năm 2009. Hội nghị đặc biệt chú trọng tới sự tham gia đóng góp của các nhà nghiên cứu, giới quản lý tài nguyên nước, giới quy hoạch lưu vực sông và giới hoạch định chính sách.

Ngoài các báo cáo trình bày tại phiên toàn thể và phiên đồng thời, nhằm đảm bảo cho tất cả các đại biểu tham gia tích cực vào trao đổi các vấn đề về quản lý tổng hợp tài nguyên nước, hội nghị sẽ phân thành nhiều nhóm riêng.

Dưới đây là ví dụ về một số vấn đề sẽ được trao đổi tại Hội nghị:

• Làm thế nào để áp dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn quản lý tài nguyên nước?

• Bằng cách nào có thể tăng cường mối liên kết giữa khoa học & chính sách và tăng cường sự tham gia của các bên liên quan?

• Những bài học kinh nghiệm và những công cụ quản lý nào đã đạt được trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên nước?

Hạn đăng ký tham dự là ngày 25 tháng 3 năm 2009

Để biết thông tin chi tiết về Hội nghị, hãy truy cập trang web http://www.striver.no/