Thu02202020

Last update05:55:26 AM GMT

Cải cách hành chính

Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2019

There are no translations available.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 4004/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2019 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) với những nội dung sau:

Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2018 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

There are no translations available.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 3538/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2018 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Kế hoạch triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của Bộ TNMT năm 2017

There are no translations available.

UntitledThực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ TNMT về việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Quyết định số 416/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã khẩn trương triển khai Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của Bộ TNMT năm 2017 tại toàn Trung tâm (Công văn số 217/TNNQG-VP ngày 29/3/2017).

Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2017 của TTQH&ĐTTNNQG

There are no translations available.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 150/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 02 năm 2017 về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2017 tại Quyết định số 106/QĐ-TNNQG ngày 01/3/2017 với những nội dung chính sau:

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

There are no translations available.

Ngày 17 tháng 11 năm 2016, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã ký Quyết định số 273/QĐ-TNNQG ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Trung tâm với những nội dung chính sau: