26dth

Sự cần thiết hoàn thiện quy định về dự báo, cảnh báo tài nguyên...

Trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển dân số cùng với việc gia tăng các nhu cầu sử dụng nước phục vụ các...
image001_copy

Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Bằng Giang-Kỳ Cùng: Vạn sự khởi...

  LTS. Quy hoạch tài nguyên nước là 1 trong 2 nhánh nhiệm vụ của Trung tâm Điều tra và Quy hoạch tài nguyên nước...
IMG_5612

Hội thảo kết quả thực hiện dự án “Biên hội – thành lập bản...

  Ngày 24/10/2018, tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã tổ chức Hội thảo kết quả thực hiện dự án “Biên hội - thành lập bản đồ...