Pansy8

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo TNN dưới đất vùng Đồng...

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên...
Pansy15_copy

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo TN NDĐ tháng 9.2015 vùng...

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi...
Nam_Trung_Bo_8-2015

Bản tin cảnh báo và dự báo tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên...

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO  TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ THÁNG 8...
BTB_8-2015

Bản tin cảnh báo và dự báo tài nguyên nước dưới đất vùng Bắc...

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG BẮC TRUNG BỘ THÁNG 8 NĂM 2015 Vùng Bắc Trung...
ndd_t8_nambo

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất...

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng...
pansy20

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo TNN dưới đất vùng Đồng...

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên...
pansy19

Bản tin thông báo tài nguyên nước mặt vùng Tây Nguyên 8/2015

Vùng Nam Trung Bộ hiện có 03 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt được xây dựng theo Quyết định số 2208/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2008...
TN_7-2015

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo TNN dưới đất vùng Tây...

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO  TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 7 NĂM 2015 VÙNG TÂY NGUYÊN Vùng Tây...
NTB_7-2015

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo TNN dưới đất vùng Duyên...

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO  TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 7 NĂM 2015 VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG...
BB_7-2015

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo TNN dưới đất vùng Đồng...

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 7 NĂM 2015 VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ...