ndd_t12_taynguyen

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất...

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi...
ndd_t12_nambo

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất...

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng...
ndd_t12_namtrungbo

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất...

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có 3 tầng chứa nước lỗ hổng và 2...
BTB12-2015

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất...

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính...
PP17

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất...

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên...
Pansy24

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất...

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng...
Pansy23

Bản tin thông báo, cảnh báo và dự báo tài nguyên NDD tháng 11...

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có 3 tầng chứa nước lỗ hổng và 2...
Pansy22

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất...

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính...
Pansy21

Bản tin thông báo, cảnh báo và dự báo tài nguyên NDD tháng 12/2015...

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi...
Tu1

Bản tin thông báo tài nguyên nước mặt tháng 11/2015 vùng Tây Nguyên-Nam Trung...

Vùng Nam Trung Bộ hiện có 03 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt được xây dựng theo Quyết định số 2208/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2008...