Home KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

IMG_4065_Copy

Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKHCN “Nghiên cứu giải pháp khai thác, sử...

  Ngày 22/08/2017, Hội đồng KHCN cấp cơ sở Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã tiến hành thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện đề tài...
DL49

THỬ NGHIỆM DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC MẶT LƯU VỰC SÔNG SREPOK BẰNG PHƯƠNG PHÁP...

  Lưu vực sông Srê Pốk là một trong 10 hệ thống lưu vực sông lớn có vị trí đặc biệt quan trọng của nước...