B67

Sự cần thiết xây dựng quy định kỹ thuật điều tra xác định vùng...

Tài nguyên nước nói chung và tài nguyên nước dưới đất nói riêng luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình...
34ht1

Đánh giá khả năng nguồn nước lưu vực sông Sêrêpôk dựa trên bộ chỉ...

Để đánh giá khả năng nguồn nước mặt cho lưu vực sông Sêrêpôk, từ các kết quả tính toán được và đem ra đối...